JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

  OVERHEID

 

 

 

 

 

                                               22 mei 2014

 

 

22 mei 2014 Amsterdam waarschuwt niet minder coffeeshops.
Voormalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen heeft reeds eerder gewaarschuwd om geen coffeeshops meer te sluiten. Dit standpunt is door zijn opvolger burgemeester van der Laan overgenomen. Vanuit meerdere gezichtsvelden wordt er gewaarschuwd dat de nadruk in Nederland te veel ligt bij de handhaving inzake de coffeeshops. De pijlen zouden zich echter moeten richten op de harddrugs, zoals cocaïne en ghb etc. Dat is ook de basis van het coffeeshop beleid. Het ontrafelen van de verbinding tussen hard en softdrugs. Echter door steeds meer coffeeshops te sluiten is er sprake van een averechtse werking en bloeit de straathandel en de handel vanuit woonhuizen weer op waarbij er weer een vermenging is van hard en softdrugs.

17 januari 2014. Staatsecretaris Teeven voert voorgenomen VOG beleid al lang uit.
Teeven heeft aangegeven een strenger beleid op grond van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te willen gaan voeren en dat wil zeggen dat personen waartegen verdenkingen lopen of proces-verbaal is opgemaakt geen VOG kunnen krijgen.
Maar dit voorgenomen beleid is al lang staand beleid. JEEJAR v.o.f. heeft enkele jaren geleden een persoon bijgestaan die geen VOG kon krijgen omdat er een proces-verbaal tegen hem op was gemaakt waarvan deze persoon niet wist dat dit was opgemaakt. Hij was in dat kader ook nooit verhoord. Hij was in een bepaald geval aangesproken door een politie ambtenaar die zijn personalia had gevraagd en welke hij ook had gegeven. Dat daar een proces-verbaal uit was voortgekomen kwam pas naar voren toen de gevraagde VOG werd geweigerd. Het proces-verbaal was zelfs ingeschreven bij de Justitiële Documentatie Dienst te Almelo. Er is een bezwaarschrift ingediend bij Justitie inzake de weigering. Dit werd ongegrond verklaard. Vervolgens werd de zaak voorgelegd aan de rechtbank en tenslotte aan de hoogste rechter, in deze de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en zelfs dit hoogste rechtscollege stelde Justitie in het gelijk.
Toen Justitie zogenaamd vervolging instelde en het proces-verbaal aan de politierechter voorlegde kwam de aap uit de mouw. In het proces-verbaal het de verbalisant (politie ambtenaar) vermeld dat hij vergeten was om de betrokkene mede te delen dat hij verdachte was en hij was tevens vergeten de betrokkenen mede te delen dat hij niet tot antwoorden verplicht was. Dit laatste is vreemd omdat de politie ambtenaar naast het vragen van de personalia verder geen vragen heef gesteld. Resultaat bij de politierechter ter zitting onmiddellijke vrijspraak. En vervolgens werd de toen nogmaals gevraagde VOG wel verleend. Echter in de tussentijd had deze betrokkene bepaalde beroepen, waar een VOG werd gevraagd, niet kunnen uitoefenen.
En nu doet Teeven voor alsof dit iets nieuws is. Dat is niet overeenkomstig de waarheid.

18 juli 2013. Politie en Justitie bepalen hun eigen feestje.
In het verleden hingen er in de diverse politiebureaus posters met daarop de vermelding "doe aangifte". Maar de werkelijkheid is in de regel heel anders. Indien een burger zich meldt op een politiebureau stuit hij of zij nogal eens tegen een muur van onbegrip. Het komt meer dan regelmatig voor dat de eerste opmerking is: "dat is een privaatrechtelijke zaak u kunt geen aangifte doen".
En het komt voor dat het gewoon niet mogelijk is om aangifte te doen.
Dat is dus volledig in strijd met het 5e lid van artikel 162 Wetboek van Strafvordering. Daarin staat: "Tot het ontvangen van de aangiften in de artikelen 160 en 161, zijn de opsporingsambtenaren, en tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in artikel 162, de daarbij genoemde ambtenaren verplicht".
Artikel 160 geeft aan dat een ieder die kennis draagt van zware misdrijven verplicht is om aangifte te doen en artikel 161 geeft aan dat een ieder die kennis draagt van een gepleegd strafbaar feit bevoegd is om aangifte te doen.
Maar van belang is dat, indien iemand kennis heeft van een strafbaar feit en daar aangifte wil doen, de politieambtenaar verplicht is om die aangifte op te nemen. En dan maakt het ook nog eens niets uit op welk politiebureau er aangifte wordt gedaan.
Maar helaas na het opnemen van de aangifte beging de echte ellende. De politie kan al bepalen dat er met de aangifte niets wordt gedaan. En wordt het dossier/aangifte al overgedragen aan Justitie dan kan Justitie vervolgens beslissen om er niets mee te doen.
En als Justitie niets doet dan kan er een zogenaamde artikel 12 Wetboek van Strafvordering procedure bij het Gerechtshof worden gestart. Het Gerechtshof kan dan bepalen of Justitie wel of niet moet vervolgen.
Maar ook als geeft het Gerechtshof aan dat Justitie moet vervolgen dan nog kan Justitie er vervolgens een zogenaamd potje van maken en er niets mee doen. En dan weer naar het Gerechthof stappen heeft dan geen zin meer omdat het Gerechtshof dan veelal van mening is dat er te veel tijd zit tussen de aangifte en de mogelijkheid om te vervolgen. En het slachtoffer staat dan gewoon buitenspel. En de lachende derde is de dader.

27 juni 2013. Nieuwe leger drone kan meer zien dan u lief is.
Het Nederlandse leger heeft een nieuw drone geïntroduceerd. Dat wil zeggen een nieuw klein vliegtuigje welke op een hoogte ven 3 kilometer kan vliegen en dan onzichtbaar is en welke is voorzien van een camera. En dat laatste is natuurlijk de truc. Je laat aan de pers en andere belanghebbenden zien, met een camera van mindere kwaliteit, wat je "slechts" kunt zien op die hoogte. Maar indien de camera wordt vervangen door een met goede lenzen en een aanmerkelijk hoger niveau, kijk maar even naar Google earth, dan kan een ieder begrijpen dat in werkelijkheid deze nieuwe drone zeer detaillistische opnamen kan maken waarbij personen gewoon herkend kunnen worden. Dus bloot achter het huis zonnen is er niet meer bij. De mogelijkheid zal wel ontkend worden, maar de realiteit is anders. De beelden van Google earth komen zelfs van een satelliet buiten de dampkring. En gebruikers van Google earth kunnen maar tot een bepaald niveau inzoomen. Maar de echte gebruikers van de satellieten zoals het Amerikaanse leger kunnen nog veel verder inzoomen en detailbeelden krijgen. Hoe dat er uit ziet is te zien in de film "Enemy of the State". Dat kan de nieuwe Drone van het leger ook.
In de Gemeentewet is bepaald dat cameratoezicht alleen mag worden gehouden op grond van besluiten van de gemeenteraad en de burgemeester en dat de burger in kennis moet worden gesteld dat voor een bepaald gebied er sprake is van cameratoezicht. En dat cameratoezicht is er dan alleen voor de openbare weg. Wet de drone kan en doet is veel meer dan alleen de openbare weg bekijken. Ook particuliere achtertuinen kunnen worden bekeken en daarmee doorbreekt het gebruiken van de drone een ondergrens die privacy wordt genoemd. Wie geeft opdracht tot het gebruik van de drone en de aantasting van de privacy van alle burgers in Nederland.  Het lijkt wel op het boek van George Orwell 1984 waar ieder huishouden is voorzien van camera's en de overheid precies in de gaten aan het houden is wat iedereen thuis doet. De mogelijkheden van de drone komen griezelig dichtbij het zelfde. En wat gebeurd er met de opnamen. En vooral wat doet het Nederlandse leger met een drone in Nederland. Nederland is geen oorlogsgebied. In principe zou de drone niet eens boven Nederland mogen vliegen.
Het is aan de Tweede Kamer om voor het ongebreideld gebruik beperkingen bij wet te stellen waarbij de burgers gewaarschuwd moeten worden voorafgaande aan het gebruik en ook recht moeten hebben op inzage van de gemaakte beelden. Daarnaast zou het goed zijn dat een onafhankelijk, door de Tweede Kamer aan te wijzen orgaan, toezicht gaat houden op het gebruik.

31 januari 2013 Inzet ambassadeurs om regeldruk te verminderen gaat mislukken.
De Minister van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten gaat regionale, zogenaamde, ambassadeurs aanwijzen om de regeldruk bij de gemeenten te verminderen en om te kijken waar zaken soepeler kunnen verlopen.
In Overijssel, bijvoorbeeld, wordt de ambassadeur de burgemeester van Hellendoorn. Deze moet dan wat kunnen gaan zeggen van het optreden van de burgemeester van Enschede inzake de horeca en Bibob procedures. Deze procedures drijven menig ondernemer op voorhand, dus nog voor dat de zaak open is, naar het faillissement. En in Enschede worden aanvragen tot het uiterste gerekt en iedere keer krijgen ondernemers nieuwe vragen van de burgemeester voorgelegd, waardoor de behandeling van de horeca vergunning weer wordt aangehouden.
En moet dan de burgemeester van Hellendoorn de burgemeester van Enschede op dat soort misstanden aanspreken en dat het allemaal wel wat soepeler kan ? Dus niet.
Iedere gemeente heeft zo zijn eigen cultuur, stokpaardjes en lange tenen etc. En daar kan geen ambassadeur wat aan doen.
Er zijn enkele jaren geleden al een aantal regels gesneuveld in de Algemeen Plaatselijke Verordening, waartegen op deze site al is gewaarschuwd om dat niet te doen, welke regels nu opeens wel weer in die APV worden opgenomen omdat ze toch nodig zijn. Dat allemaal onder het de naam van deregulering. Nu komen daar dus ambassadeurs voor terug. Op voorhand een actie om te mislukken.

27-12-2009 Verklaring omtrent gedrag en Justitiële Documentatie.
In het verleden was er bij verdachten dan wel daders die een strafbaar feit hadden begaan en bij hun ouders maar één vraag: "krijgt ik/hij nu een strafblad". En dat was in het verleden alleen het geval indien een rechter een straf had opgelegd en in de laatste jaren ook bij strafbeschikkingen van de officier van justitie. Echter in de laatste tijd gaat het geregistreerd zijn bij de Justitiële Documentatie Dienst (hierna JDD) te Almelo veel verder. Thans is er al van een registratie sprake indien iemand wordt verdacht van een strafbaar feit en een politieagent (lees opsporingsambtenaar) een formulier stuurt aan de JDD waarin vermeld staat waarvan iemand wordt verdacht. Er is dan geen sprake van een veroordeling. Zelfs hoeft er geen sprake te zijn van een strafrechtelijke vervolging. JEEJAR is in het bezit van gegevens waarbij iemand, wiens naam door een politieagent was opgeschreven, niet eens wist dat hij in het JDD stond. Na het maken van die notitie van de politie heeft de betrokkene nooit wat weer gehoord. Hij is zelfs niet als mogelijke verdachte verhoord of gehoord. Alleen door het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (hierna VOG), die hij dus niet kreeg, kwam deze betrokkene er achter dat er iets over hem vermeld stond. En voor de rest stond er niets vermeld over de betrokkene. Echter was voor Justitie één vermelding als verdachte voldoende om de VOG te weigeren. Wat gaat dit voor toekomst betekenen. Eén politieagent die iemand opschrijft als mogelijke dader en dat vervolgens doorgeeft aan de JDD. En de registratie is een feit. En wat indien de opsporingsambtenaar blijkt het bij het onjuiste eind te hebben. Als geregistreerde mag Justitie blijkbaar uitgaan van hetgeen is geregistreerd in het JDD, tenminste dat mag worden gelezen in de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Echter JEEJAR heeft ook bescheiden in het bezit waaruit blijkt dat een opsporingsambtenaar zijn bevoegdheden heeft overschreden en onjuiste gegevens heeft doorgezonden naar het JDD. De uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak zijn in dat kader dan ook niet uit te leggen. Volgens onze rechtsprincipes moet iedereen worden beschouwd als zijnde onschuldig, tenzij zijn schuld is bewezen verklaard door een onafhankelijke rechter. Maar de werkelijkheid is dus al anders. De bouwers van onze rechtsstaat liggen al lang in hun graf te draaien waaronder Montesquieu de vader van de trias politica, de scheiding der machten, de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht. De uitvoerende macht heeft die van de rechtsprekende macht al voor een groot deel overgenomen met verre gaande consequenties. Het alleen maar zijn van verdachte heeft dus al vergaande gevolgen. Het huidige handelen kan gezien worden als strijdig met het gestelde in het eerste lid van artikel 6 Europese Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.  Justitie gebruikt het geregistreerde echter wel om een betrokkene af te rekenen op hetgeen waarvan hij wordt verdacht zonder dat tegen die verdenking verweer mogelijk is. Het niet kunnen krijgen van een VOG kan iemand ernstig belemmeren zijn in het verkrijgen van werk. Kijk daarbij dan eens naar de politietop die toch wel op een zeer ruimhartige wijze met gemeenschapsgelden is omgegaan. Dat zijn toch allemaal verdachten. Worden die politiefunctionarissen nu ook beschouwd als verdachte. Dan moeten zij ook geregistreerd worden in het JDD en dat betekent het einde van hun baan. Het door de Minister van Justitie in dat kader opgestelde beleid is zeer streng. Maar zoals altijd is er ook in dit geval sprake van klasse justitie.

20-08-2009. Regionale steunpunten BIBOB illegaal.
De kleine gemeente Losser, gelegen naast de gemeente Enschede, heeft in haar beleidsnota een gedeelte opgenomen over het Regionale Steunpunt BIBOB. De wet BIBOB kent dergelijke steunpunten niet. In de regio Twente is de burgemeester M. Knip van de gemeente Almelo verantwoordelijk voor de regionale steunpunt. Een steunpunt die geen wettelijke status heeft. Die  zelfde gemeente Losser geeft aan een probleem te hebben met één van haar ondernemers. Dan komt er een gesprek tussen de gemeenteambtenaren en iemand die aangeeft van het Bureau BIBOB te zijn. Die laatste persoon stelt hele vervelende vragen aan de onderneemster. Er is meer sprake van een verhoor. Gelet op hetgeen de gemeente Losser in de beleidsnota heeft aangegeven en het optreden van die "ambtenaar" van het Bureau BIBOB zijn er vragen gesteld aan de Minister van Justitie. De Minister wenst echter niet te antwoorden. Dit heeft ondertussen geleid tot een klacht bij de Minister. Die daarmee niet doet. Het gevolg is dat de klacht nu is ingediend bij de Nationale Ombudsman. En één van de belangrijkste vragen is of het betreffende Steunpunt formeel bestaat en/of ook maar enige juridische status heeft.

27-11-2007.  Hevel taken College bescherming persoonsgegevens over.
JEEJAR heeft een vraagstelling toegezonden aan het College bescherming persoonsgegevens inzake het zonder toestemming van de burger publiceren van zijn naam en adres en het zelfs via internet openbaren van het inspreken door de burger en het uitzenden van de opnamen. Zie ook onder Waterland.
Wat schets de verbazing over het antwoord van dit College (CBP).
"Uw verzoek vergt nadere bestudering. Het CBP kan dat doen, maar is daartoe niet verplicht. Omdat het CBP een kleine organisatie is met een zeer breed werkveld  het het selectief zijn in de veelheid van verzoeken.
Tenslotte komt het CBP met de mededeling dat er geen actie wordt ondernomen en dat het verzoek zal worden betrokken bij het opstellen van een advies aan overheidsinstanties.
Hier koopt de burger wat voor. Weg is de rechtszekerheid. Ook hier heeft de willekeur haar intrede gedaan. Het CBP verstopt zich achter "kleine organisatie" en "zeer breed werkveld" En vervolgens heeft het CBP "aandachtsgebieden" vastgesteld. Valt uw verzoek niet onder dat "aandachtsgebied" dan valt u buiten de boot.
Conclusie. Laat ook deze vorm van rechtsbescherming over aan de administratieve rechter daar is de problematiek beter thuis en geeft aanmerkelijk meer waarborgen voor de burger.

Indien er aanvragen om ontheffing of vergunning bij de overheid binnen komen moeten deze worden gepubliceerd, indien er naar verwachting belanghebbenden zijn die bedenkingen hebben. Publicatie in een huis aan huis blad is dan nodig. Tevens moet in de publicatie duidelijk worden waarvoor ontheffing of vergunning wordt gevraagd. In de regel schort het hier nog al eens aan, zodat het voor belanghebbenden volstrekt onduidelijk is waarvoor de ontheffing of vergunning wordt aangevraagd. Een simpele vermelding als bijv.: "het organiseren van een Landelijke Parkdag" is dan ook volstrekt onvoldoende evenals een vermelding van: "het exploiteren van een horecabedrijf". Voor belanghebbenden is hier sprake van rechtsonzekerheid en dit lokt alleen maar zienswijzen uit.

Illegaal plakken.

Hebt u in uw gemeente last van illegaal plakken JEEJAR kan hier een eind aan maken. De Informatiegroep Toezichthouders en Handhavers Openbare Ruimte (Thor) heeft al aandacht besteed aan een klein stukje jurisprudentie. JEEJAR is de grondlegger geweest van het succes bij de gemeente Almelo. Aan de aanwezige jurisprudentie is jaren van ontwikkeling van beleid, uitvoering en handhaving vooraf gegaan. Zo maar optreden tegen illegaal plakken kan dan ook niet. Indien het voornemen tot optreden binnen de juiste kaders is geplaatst dan pas is een dergelijk optreden mogelijk. Met betrekking tot het illegaal plakken is er jaren sprake geweest van voortschrijdend inzicht. Voor meer informatie neem contact op met JEEJAR. (zie home pagina)
Jurisprudentie

DE BURGEMEESTERS EN HANDHAVING EN TOEZICHT

Het streven van de landelijke politiek, hoewel niet unaniem, is om te komen tot een gekozen burgemeester. Hier tegenover staat het loskoppelen van de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad.
De gekozen burgemeester als politiek figuur anders dan ooit door de staatsman Thorbecke als grondlegger van de Gemeentewet bedoeld is geweest. Uit het oogpunt van stabiliteit en uitstrekkende vinger van de regering was het benoemen van de burgemeester een taak van de Commissaris van de Koningin in de provincie dan wel van de regering zelf. Met de gekozen burgemeester komt deze eenheid volledig te vervallen.
In de afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe wettelijke bepalingen bij gekomen die de burgemeester meer bevoegdheden hebben gegeven. Denk hierbij aan artikel 13b van de Opiumwet, de Gemeentewet mbt drugsoverlast, bestuurlijk ophouden, preventief fouilleren, camera toezicht en in de toekomst het opleggen van een soort straat/contact verbod bij gezinsproblemen en uitvoerend en handhaven orgaan ten aanzien van de hele horeca
Het dualiseren van de gemeentelijke overheid in dit geval kan de eenheid van handelen in gevaar brengen.
Naast deze ontwikkeling zijn de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie bezig één landelijk aangestuurd politiekorps op te zetten. Hiermee komt de zeggenschap van de burgemeester over de politie betreffende de openbare orde nog meer onder druk te staan en zal de gemeenteraad nog weinig invloed kunnen uitoefenen op de inzet van de politie.
De gemeenten doen er goed aan handhaving en toezicht en straks de bestuurlijke boete in de organisatie in één dienst onder te brengen, waaronder dus ook bouwtoezicht, milieutoezicht, toezicht op markt en haven en de sociale recherche.

 

 

 

 

 

 

CONTACT FORMULIERHOMEACTUEEL
GEMEENTEN
HORECA
UWV
BURGER
ONDERNEMER
APV
BIBOB
PROSTITUTIE
VERDOVENDE MIDDELEN
CAMERATOEZICHT
MARKTVERORDENING
KANSSPELEN
BESTUURLIJKE BOETE
OMGEVINGSVERGUNNINGRAMPEN/CALAMITEITENAlGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          JEEJAR
Adres: Postbus 815
           7609 XR Almelo
Bezoek adres:
      Terras 36 te Almelo
Tlf:    0546-802635
 
Tlf:    0640920630 
Fax:  0546-802635

   E-mail: info@jeejar.nl