J E E J A R
 
Juridisch Administratief Recht
J E E J A R

 

UWV  ARCHIEF


8 februari 2012.

In het hieronder geplaatste artikel is al een deel aangegeven hoe zaken kunnen lopen. Hierbij een nadere uiteenzetting met daarin met name de medische beperkingen van de betrokkene waar het UWV in eerste aanleg zo overheen is gestapt.Van volledig arbeidsgeschikt, naar deels arbeidsongeschikt naar een IVA uitkering. In het zicht van de rechtbank Leeuwarden en dat voor de tweede keer en dan met drie beroepszaken is het UWV eindelijk tot het inzicht gekomen dat ze het vanaf het begin fout hebben gehad.
Wat was er voor nodig om het gelijk te krijgen. In eerste aanleg een Belgische professor die zeer adequaat reageerde op de reacties van de bezwarenverzekeringsarts van het UWV die dacht het beter te weten dan de professor.  De rechtbank had in dat kader ook bedenkingen bij die opstelling van de zijde van het UWV. Tenslotte is dat uitgemond in een door de rechtbank Leeuwarden aangewezen onafhankelijke psychiater die de vloer aan heeft geveegd met zowel de eerste arts als de bezwarenverzekeringsarts van het UWV. En zelfs toen probeerde de bezwarenverzekeringsarts nog het gelijk aan zijn zijde te krijgen door zelfs op deze specialist commentaar te durven leveren. Hierop heeft JEEJAR de zaak in een reactie richting de rechtbank binnen de proporties gebracht waarbinnen ze thuishoren. UWV artsen zijn geen specialisten en daarmee hebben ze te leren leven ook al lijkt dat heel moeilijk te zijn. Over deze zaak kan een boek worden geschreven en vooral ten aanzien van de zowel lichamelijke als psychische gebreken van de betrokkene. Kunt u zich voorstellen. Drie jaar geleden was het UWV van mening dat deze betrokkene gewoon aan het werk zou kunnen.
Een kleine uitwijding over de problemen van deze betrokkene.
Hij lijdt aan narcolepsie, met cataplexie, met geen reactie op de huidige beschikbare medicatie. Het kenmerkende symptoom van narcolepsie is slaperigheid en haast onbedwingbare slaapaanvallen overdag. Cataplexie aanvallen kunnen worden veroorzaakt door plotselinge veranderingen in de omgeving of door boosheid of tijdens het lachen. Eťn van de bijkomende symptomen een verminderde visus met een variatie waardoor een opticien niet de mogelijkheid heeft om de juiste visus te bepalen. Er is sprake van  vergroeiing in de heup die in het laatste jaar, zoals medisch is vastgesteld, is toegenomen. Er is vastgesteld dat er sprake is van 5mm botgroei en daaruit voortvloeiend pijn in de heup. Lopen met een stok is daardoor noodzakelijk geworden. CARA (Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen),
Adipositas of in fatsoenlijk Nederlands gezegd, zwaarlijvigheid met achterliggende oorzaak medicijngebruik, vocht vasthouden en een niet goed werkend darmenstelsel. Door middel van een chirurgische ingreep aan verkleving van de darmen geholpen. Urineretentie met daardoor de regelmatige terugkomende blaasontsteking waarbij in totaliteit ook nog eens een vergroting van de prostaat is geconstateerd. Daarnaast is er sprake van het prikkelbare darm syndroom zonder directe invloed hierop te kunnen hebben. Deze medische beperkingen worden dan nog eens in totaliteit versterkt door ernstige psychische problemen. Waarbij de door de rechtbank aangewezen psychiater over duidelijk heeft aangegeven dat zowel de lichamelijke gebreken als de psychische problemen niet los van elkaar kunnen worden gezien maar ťťn totaal beeld vormen.
De vraag blijft. Waarom moest die allemaal drie jaar duren. Psychisch heeft de hele procedure onherstelbaar leed toegebracht aan betrokkene. Dit soort praktijken moet een halt worden toegeroepen. Maar de regering en het parlement kijken alleen nog maar naar de eurocenten en niet meer naar de mensen.

 

19 maart 2010. Tweede Kamer tikt Minister Donner op de vingers inzake handelen UWV.
Minister Donner wilde niets, maar na een opdracht van een meerderheid in de Tweede Kamer moest Minister Donner buigen. De inspectie Werk en Inkomen gaat onderzoeken of het UWV in Hengelo keuringen van mensen met de chronische vermoeidheidsziekte ME/CVS wel goed heeft uitgevoerd.
Op 29 juni 2005 heeft de Tweede Kamer de volgende motie aangenomen:
" verzoekt de regering zorg te dragen voor een brief aan alle keuringsartsen van het UWV (en door het UWV ingehuurde artsen) waarin duidelijk wordt dat bij de keuring volledig rekening gehouden moet worden met alle beperkingen van mensen met ME/CVS en alle argumenten die hiermee strijdig zijn als oneigenlijk te bestempelen;
verzoekt de regering tevens alle herkeurde mensen met ME/CVS die met deze oneigenlijke argumenten zijn geconfronteerd en zelf graag een nieuw herkeuring bij het UWV wensen, daar de mogelijkheid toe te geven".
Deze motie van de Tweede Kamer staat bekend als motie van het lid Vendrik (vergaderjaar 2004-2005 nrs. 30034/30118, nr 52).
Duidelijk mag ondertussen zijn dat de motie bij de UWV vestiging Hengelo niet is uitgevoerd. Dat blijkt wel uit een tweetal uitspraken van de rechtbank Almelo. De vonnissen van de rechtbank Almelo zijn aanleiding geweest voor de Tweede Kamer om Minister Donner hierop aan te spreken.
De Tweede  Kamer moet gewoon meer in het dossier UWV duiken. De Tweede Kamer die er blijkbaar alleen over heeft gedebatteerd dat het UWV in 2,5 maand tijd 126 miljoen er doorheen heeft gejaagd in verband met re-integratie van langdurig af gekeurde. Is er dan niemand in de Tweede Kamer die vraagt waar dat geld dan wel niet is gebleven en waar het aan uitgegeven is.
 

19-3-2010 Onderzoek naar fraudebestrijders UWV meer dan wenselijk.
Het UWV heeft zogenaamde Buitengewonde Opsporingsambtenaren ( Boa) in dienst. Deze moeten oneigenlijk gebruik van de sociale wetgeving opsporen. In hun handelingen vallen deze Boa onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende UWV dienst en in het kader van opsporingshandelingen onder justitie. In het kader van controle op het handelen van de Boa's schort er nog wel het ťťn en ander aan.
JEEJAR vraagt iedereen zich te melden die tegen de handel en wandel van de Boa's van het UWV is aangelopen.

20-02-2010 Weer meer klachten over UWV artsen en arbeidskundigen.
JEEJAR krijgt weer zeer frequent telefoontjes en mailtjes over de degenererende handelswijze van de UWV artsen en arbeidskundigen ten opzichte van hun cliŽnten. JEEJAR kan niet genoeg waarschuwen. Ga nooit alleen naar een UWV arts of arbeidskundige.
Ook JEEJAR is ook als juridisch adviseur tegen een "extreme" UWV arts aangelopen. Deze vertikte het om in het kader van de Ziektewet om medische gegevens op te vragen. Alleen al de aanwezigheid van de juridische bijstand irriteerde de betreffende arts mateloos. Ter plekke gezond verklaard en dat met duidelijk aanwezige geobjectiveerde psychische problemen. Enig onderzoek en natuurlijk na het indienen van een bezwaarschrift tegen zoveel onbenul is naar voren gekomen dat het een ingehuurde arts betrof en die in de formulieren had aangegeven dat hij het dossier van de cliŽnt had bestudeerd. Dit laatste bleek een volstrekte leugen te zijn. De ingehuurde arts had niet eens kennis genomen van de voorgeschiedenis.
Ook de call centra van het UWV maken het bond. Zo wordt cliŽnten van het UWV wijs gemaakt dat UWV arbeidskundigen ook artsen zijn. Duidelijk mag zijn dat arbeidskundigen geen arts zijn en in principe zelfs behoren tot een beroepsgroep die niet beschermd is.3 mei 2009. PAS OP !!!!!!!  UWV heeft een truc bedacht.
(gwz 8-06-2009, herhaling 16-12-2009)
Er is structureel misbruikt van wetgeving door het UWV door onderstaande truc nu op iedere UWV cliŽnt toe te passen. UWV cliŽnten die een herkeuring hebben gehad moeten goed oppassen. Ook al bent u volledig arbeidsongeschikt verklaard kijk goed naar de rapportage van de UWV arts. Is die namelijk van mening dat u nog belastbaar bent voor arbeid dan betekent dat dat de arbeidskundige, voor dit moment, van mening is dat er voor u geen functies zijn te duiden. En hij komt dan tot een volledige arbeidsongeschiktheid. U moet tegen het besluit van het UWV en dan specifiek tegen het oordeel van de arts hoe dan ook in bezwaar en zo nodig in beroep. Doet u dit niet dan staat het oordeel van de UWV arts vast en kan en zal dat bij een herkeuring tegen u worden gebruikt !!!! En dat oordeel is dan onherroepelijk. Gevolg is dat bij een herkeuring terug wordt gegrepen op die eerdere beoordeling van de arts en daar kunt u dan niets meer tegen doen. En dan blijken er bij de arbeidskundige opeens wel functies te kunnen worden geduid. Gevolg is dat u dan nog maar deels arbeidsongeschikt of zelfs geheel arbeidsgeschikt wordt geacht te zijn. U kan dan alleen het oordeel van de arbeidskundige nog aanvechten.
Indien u niet op komt voor uw rechten dan hebt u verloren voor de toekomst !!!!!


16 december 2009. Rechtbanken heropenen onderzoek bij UWV zaken.

Het komt steeds vaker voor dat voorzitters van rechtbanken  in zaken tegen het UWV het zogenaamde onderzoek ter zitting schorsen voor nader onderzoek of na de zitting het onderzoek toch weer heropenen. Blijkbaar begint langzamerhand oorzaak en gevolg bij de rechtbanken door te dringen en met name dat het om mensen gaat en in alle door JEEJAR naar voren gebrachte zaken om mensen die gewoon te ziek zijn om te kunnen werken. Daar kan de doelstelling van het kabinet: "werken naar vermogen" ook niets anders van maken. Mensen met gebreken kun je niet zo maar in een fabriek wegstoppen. En terwijl dat "wegstoppen" ook nog eens een papieren fictie is omdat de banen waar het UWV mee komt geen echte vacatures zijn. Dat hoeft van het kabinet ook niet. Neen, die houdt zich net als de Tweede Kamer liever bezit met fictie dan met het gevolgen dat met zich meebrengt voor de arbeidsongeschikten in onze samenleving.

7 december 2009. Gratis ondersteuning JEEJAR bij overschrijding termijnen door UWV.
Indien het UWV geen besluit neemt en u daar maar op zit te wachten terwijl het UWV niets doet. Dan is van belang dat u naar aanleiding van uw brief in ieder geval een schriftelijke ontvangstbevestiging hebt gekregen van het UWV.
Zijn er meer dan drie maanden verstreken en u hebt nog niets van het UWV vernomen dan kunnen wij u direct bijstaan zonder kosten. De daarop volgende procedures om het UWV te dwingen tot besluit vorming kosten u niets. Wij zorgen er voor dat uiteindelijk het UWV een besluit moet nemen. Indien het UWV geen besluit neem dan kost dat het UWV geld. Dat geld gebruiken wij weer om er voor te zorgen dat er toch van de zijde van het UWV besluiten worden genomen. Tevens gebruiken wij dat geld, van de nalatigheid van het UWV, om uw zaak bij de rechtbank aan te kaarten en besluitvorming, via de rechter, af te dwingen.

25 november 2009. Het wordt tijd dat het handelen van het UWV politiek van belang gaat worden.
Er komen weer verkiezingen aan. In eerste instantie volgend jaar de gemeenteraad en dan later weer de Tweede Kamer verziekingen. De cliŽnten van het  UWV die een betere behandeling en benadering willen hebben van het UWV moeten gaan kijken op wie zij gaan stemmen en welke partij voor verandering van het UWV systeem is, met concrete verbeter punten in dat systeem.
De partijen die zich in dit kader stil houden daar moet u dus niet op stemmen. Denk er wel aan alle UWV cliŽnten hebben veel kiesmacht in  handen en kunnen van werkelijke invloed zijn hoe de nieuwe Tweede Kamer der Staten Generaal er uit gaat zien. Alle belangengroepen moeten zich daar tevens bewust van zijn. De macht is nu eenmaal aan de stemmende meerderheid en ruim 200.000 kiezers dat zijn heel wat zetels.

Rechtbank Arnhem geeft toe, keuringen UWV fictie. (gwz.19-10-2009).
Een cliŽnt van het UWV, met een zeer hoge graad van allergie, moet volgens het UWV gewoon kunnen werken. Voor haar zouden voldoende functies zijn om op te solliciteren. Deze vrouw heeft gesolliciteerd en natuurlijk per voorkomend geval nul op het rekest gekregen. Zij is al tientallen keren geopereerd en net voor de rechtszitting weer voor 4 weken opgenomen geweest in een ziekenhuis. Volgens het UWV kan zij gewoon aan het werk. De arbeidsplaats moet voor haar dusdanig worden ingericht dat cliŽnte geen last krijgt van allergische reacties. Zij kan objectief medisch aangetoond niet tegen parfum, noch vloerbedekking, noch toner van printers. En dat is nog maar een topje van de ijsberg van haar leiden. Ze is ze suikerpatiŽnt en wonden genezen slecht. Ook is ze astmatisch en een beperkte restcapaciteit aan longinhoud. Verder heeft ze tal van andere bewezen medische klachten meer.
Het UWV heeft uit haar wondermachine Ė CBBS- toch weer Ďgeschikteí functies te voorschijn weten te toveren. De enkelvoudige kamer van de rechtbank in Arnhem heeft nu aangegeven dat aan die wondermachine geloof moet worden gehecht. De rechter gaf hierbij duidelijk aan dat het in deze zaak weliswaar fictie betreft maar dat hij als rechter met die fictie moet werken. De rechter merkte tevens op; "Daarmee moet u niet hier zijn maar bij een andere instantie". (Lees "de Tweede Kamer der Staten Generaal").
Na die opmerking zijn er enkele realiteiten bij de rechter naar voren gebracht over papieren fictie en de feitelijke werkelijkheid. Volgens verantwoordelijk minister Donner is het credo; ĎWerken naar vermogení. Het werkelijke dagelijks toegepaste credo bij het UWV en nu ook bij de rechtbank in Arnhem is; "Pas als u dood bent, kunt u aantonen dat u niet meer kunt werken".
Door de onfatsoenlijke handelswijze van het UWV Ė Uitvoeringsinstantie Werknemers Verzekeringen Ė heeft een cliŽnt van JEEJAR zich al geprobeerd van het leven te beroven. Alleen door het optreden van de ambulancebroeders en het ziekenhuis leeft de betrokkene nog. Kabinet, Tweede Kamer, Rechter schande!!!!!!

7 oktober 2009. Meer over onrechtmatig handelen UWV.
Hieronder op 2-10-2009 is aangegeven wat een arbeidskundige allemaal aan onzin probeert toe te passen op UWV cliŽnten. Maar het wordt nog erger. Bestudering van het dossier brengt met zich mee dat een cliŽnt van het UWV is afgeschat en dus minder arbeidsongeschikt is verklaard zonder ook maar enig medisch onderzoek. En de hieronder genoemde arbeidskundige is in dat medische "gat" gesprongen. Helaas heeft de cliŽnt van het UWV zich ook in dit kader laten overbluffen en dus geen bezwaarschrift ingediend. Daarmee zijn de rechten verkeken en daar gokt het UWV gewoon op. Welke beslissing u ook krijgt van het UWV ga altijd in bezwaar. Zie hieronder. MAAK ALTIJD BEZWAAR. In het hieronder genoemde geval wil de arbeidskundige de cliŽnt zelfs weer voor honderd procent aan het werk hebben, terwijl dat zelfde UWV heeft gezegd dat dat uit medische overwegingen niet kan. De arbeidskundigen van het UWV proberen het gewoon. Het zijn van een arbeidskundige is geen beschermd beroep. Iedereen kan zich arbeidskundige noemen. Willen de echte arbeidskundigen zich hier aanmelden. Aanmelden bij:  info@jeejar.nl.

23-09-2009  Lopen met krukken en de scootmobiel nodig. Aan het werk zegt het UWV.
Het UWV en in het bijzonder de artsen van dit instituut worden steeds driester. Een cliŽnt van het UWV die krukken nodig heeft om zich te kunnen bewegen en een scootmobiel om zich buiten het huis te kunnen verplaatsen kan volgens de UWV arts nog gewoon bukken om iets op te rapen en kan ook nog gewoon aan het arbeidsproces deelnemen. De UWV arts gaat er dan blijkbaar van uit dat ťťn kruk weggelegd kan worden en dat de cliŽnt gewoon kan bukken om iets op te rapen. Dat is een constatering die goed is voor het arbeidsproces. Dus krukken aan de kant en per uur meerdere keren iets oprapen. Geen probleem, volgens de UWV arts. Misschien ook geen probleem om op de werkplek de scootmobiel te gebruiken om te verplaatsen. Daar zitten de werkgevers nu echt op te wachten. Binnenkort komen de eerste bedden binnen waarop de zieke patiŽnten in het bedrijf worden binnengereden om toch nog aan het werkproces te kunnen deelnemen.
Belachelijk. Natuurlijk is dat belachelijk. Het is net zo belachelijk dat iemand met krukken en scootmobiel gewoon moet kunnen werken volgens het UWV. Is dit fictie. Neen, het is een constatering van een UWV arts ten aanzien van een cliŽnt van JEEJAR.  Op naar de rechter.

16 september 2009. Regering verricht wonderen, wie in de WW zit kan niet meer ziek worden.
Minister Donner heeft weer iets nieuws uit zijn hoge hoed getoverd. Waarbij het gewoon om een ordinaire bezuinigingsmaatregel gaat. Nu is het nog zo dat indien iemand een WW uitkering krijgt en ziek wordt net als iedere normale werknemer in de Ziektewet terecht komt omdat hij of zij dan niet meer beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Maar de Minister Donner wil iets anders. Indien men in de WW zit en ziek wordt dan blijft de WW gewoon doorlopen en wordt er geen Ziektewetgeld uitgekeerd. Je zult maar een ernstige ziekte krijgen tijden de WW periode. Na de WW periode valt betrokkene dan in een enorm gat of komt hij of zij dan toch in aanmerking voor een Ziektewet uitkering. De Minister staat een hele vreemde constructie voor die niets anders kan worden gezien dan een bezuinigingsmaatregel met zeer verre gaande consequenties.
Gelukkig zullen een aantal sociale wetten hierop aangepast moeten worden en is het aan de Tweede Kamer om daar wat van te vinden. De Kamerfractie met het meest sociale hart zal zich tegen een dergelijk voornemen moeten uitspreken. Het gaat altijd nog om mensen en dat wordt nogal eens vergeten. De regering spreekt wel over de enorme gevolgen voor een werknemer en zijn gezin bij ontslag en dat daar rekening mee moet worden gehouden. Maar dan houdt het begrip van de regering ook onmiddellijk op. Eenmaal in de WW is er geen begrip meer voor de enorme sociale gevolgen. Laat staan dat er begrip is voor diegenen die ziek zijn. Dat mag blijkbaar in de huidige tijd niet meer.

26 september 2009. Jacht UWV op cliŽnten weer geopend.
Gezien de komende bezuinigingen zal het UWV waarschijnlijk weer de opdracht krijgen om haar dossiers nogmaals door te lichten en om cliŽnten er uit te halen die dan vervolgens toch weer geschikt worden geacht voor het verrichten van arbeid. De arbeidsmarkt die het komende jaar het grootste aantal werklozen zal boeken. Werkgevers kunnen dan putten uit een arbeid potentieel waar personen die gebreken hebben gewoon buiten vallen. De regering mag wel torenhoge subsidies aan werkgevers gaan verstrekken om dergelijke personen aan het werk te krijgen. Het oude gezegde was dat je van de wieg tot het graf een verzorging tegemoet kon zien. Thans is dat gezegde veranderd in: "van de wieg tot het graf aan het werk".

26 augustus 2009. Vechten tegen UWV begint bij de arts.
Ga derhalve nooit alleen naar een UWV arts maar neem iemand mee die de loop van het gesprek opschrijft zodat er geen misverstanden kunnen bestaan over wat er wel of niet is gezegd en of is gedaan.
De UWV arts moet zich houden aan de "Richtlijn Medische specialistische rapportage" die op 31 januari 2008 is vastgesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde (KNMG). Dit betekent dat de arts alleen zaken mag opschrijven waarvoor hij heeft gestudeerd en in het BIG register is ingeschreven (Iedere arts moet zich laten inschrijven in het BIG register om als arts werkzaam te kunnen zijn. In dat register staat dan tevens welke medisch specialiteit die arts heeft). Dus een UWV arts die geen psychiater is mag in zijn rapport geen psychiatrische conclusies trekken en dat geldt eveneens voor alle andere specialismen. Een ieder weet ondertussen dat UWV artsen in hun rapportages doen alsof zij alle specialismen beheersen. Dit betekent dat een UWV arts zich behoorlijk dient te beperken en de echte specialisten zal moeten raadplegen waarbij de UWV arts niet mag afwijken van  het oordeel van de specialist.

24 juli 2009. In de aanval tegen het UWV.
Nu de rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep en de politiek het volledig laten afweten rest er maar ťťn ding. In de aanval tegen het UWV. Iedereen die het niet eens is met een besluit van het UWV moet daartegen een bezwaarschrift indienen. Maar wat ook van belang is. Indien u het niet eens bent met een oordeel van een UWV arts dien dan een klacht in bij het medisch tuchtcollege. De adressen waar u moet zijn staan hierboven rechts vermeld.
Schroom niet. Als u een klacht wilt indienen hoeft u geen hoogdravende taal te gebruiken maar alleen aan te geven was die arts naar uw mening niet goed heeft gedaan. Het medisch tuchtcollege is dan verplicht om een onderzoek in te stellen. UWV artsen worden gestuurd door de directie van het UWV. Dat heeft met arts zijn niets meer te maken. En de eed die deze artsen ooit hebben afgelegd die zijn zij al lang vergeten.
En dan de arbeidskundigen. Dat is geen beschermd beroep. Iedereen kan zich arbeidskundige noemen. Maar toch gaan de rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep uit van de mening van iemand die daarvoor geen enkele opleiding behoeft te hebben gevolgd. Wat als een andere arbeidskundige van mening is dat het oordeel van de UWV arbeidskundige volstrekt onterecht is.
Het UWV speelt met de uitkeringsgerechtigden. Indien een UWV arts van mening is dat iemand arbeidsongeschikt is dan wordt door het UWV gewoon een nieuwe arts naar voren geschoven die een volledige andere mening is toegedaan. JEEJAR heeft de bewijzen in huis. De Socialistische Partij heeft in de afgelopen tijd zich druk gemaakt over de situatie, maar nu niets meer.

23 juli 2009.  Misselijkmakende handelingen van het UWV en de Rechtbanken gaan mee.
De macht van het UWV neemt hand over hand toe. Medische specialisten die op papier zetten dat hun patiŽnt medische problemen heeft worden ter zijde geschoven. Wat zegt namelijk het oppermachtige UWV. De medische specialist is geen arbeidskundige en dus kan de specialist niets zeggen over de cliŽnt ten opzichte van de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de medische specialisten hun rapportages moeten gaan aanvullen met extra informatie in welke omvang de door hem geconstateerde gebreken aanwezig zijn. Het UWV walst daar namelijk gewoon overheen. En de rechters die volgen de mening van het UWV. En dan nog het in de hemel geprezen CBBS van het UWV. Daar komen functies uit rollen die onvoorstelbaar zijn. De cliŽnten van het UWV die noodgedwongen een baan hebben geaccepteerd hebben nog nooit een door het CBBS naar voren gebrachte functie aanvaard.  Het CBBS van het UWV is een volstrekt corrupt systeem maar is door de rechterlijke macht tot heiligdom verheven. Daar kan niemand nog tegenaan. Alleen het parlement zou nog iets kunnen betekenen. Bijvoorbeeld door een onderzoek te laten doen naar het CBBS.  JEEJAR biedt zich aan om de fouten aan dat systeem aan het daglicht te brengen en dat zijn er velen. Meer dan 200.000 cliŽnten moeten daarvan de gevolgen ondervinden en dat zijn heel wat kiezers.

1 juli 2009 UWV en de rechtsongelijkheid.
UWV artsen en UWV bezwarenartsen hebben blijkbaar het monopoly op objectiviteit.
Rechtbanken en zelfs de Centrale Raad van Beroep varen blind op het oordeel van UWV artsen. De mening van een huisarts van een UWV cliŽnt speelt geen rol. Waarom speelt de mening van een huisarts geen rol, omdat zowel het UWV als de rechters zeggen dat de huisarts bevooroordeeld is. De huisarts gaat nu eenmaal voor het belang van zijn patiŽnt. Maar wat doen die UWV artsen dan. Die gaan voor de opdracht en het oordeel van hun werkgever het UWV. Die UWV artsen zijn op geen enkel moment objectief. De UWV artsen hebben ťťn baas en die heeft richtlijnen gegeven. Het oordeel als arts wordt daarbij volledig gepasseerd. UWV artsen zouden in principe massaal moeten weglopen. Artsen worden geacht een objectief beeld te geven en te doen waarvoor zij ooit een eed hebben afgelegd. Daar behoren geen, van hogerhand opgelegde, richtlijnen bij.  Maar juist voor de UWV artsen bestaat alleen maar ťťn wereld. Hun arts zijn wordt daarmee volledig ter zijde geschoven. Die UWV artsen die ooit de eed als arts hebben afgelegd zouden zich moeten schamen en onmiddellijk afstand moeten nemen van de richtlijnen van het UWV. Wat nog erger is dat rechters verwijzen naar de zogenaamde objectieve beoordelingen van UWV artsen. Beoordelingen die niets meer met objectiviteit te maken hebben. Beoordelingen die van boven opgelegd worden. Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep dat UWV artsen naar eer en geweten handelen is een gruwel van de werkelijkheid. In het kader van de rechtsgelijkheid moet een oordeel van een huisarts een zelfde gewicht worden toegekend. Tot op dit moment is dat niet het geval. Dat is goed voor een procedure naar het Europese Hof. De vraag die daarbij naar voren komt is of de ene arts meer is dan de andere arts. Dat heeft alles te maken met rechtsgelijkheid en artikel 1 van onze Grondwet en artikel 1 van het Europese Verdrag. Schande regering, schande Tweede Kamer, schande rechtbanken en Centrale Raad van Beroep.

18 juli 2009. UWV artsen niet objectief.
Vreemd is dat bij het oordeel over een ziektebeeld van iemand de mening van de huisarts niet als objectief wordt beschouwd. Nog veel vreemder is dat de mening van een UWV arts wel wordt geacht objectief te zijn. Beide artsen hebben de zelfde eed afgelegd. De huisartsen proberen die eed naar hun beste kunnen, weten en geweten na te leven. De UWV artsen weten al lang niet meer wat er in die eed staat. Maar waarom zou een oordeel van een UWV arts meer objectief zijn dan een oordeel van die van een huisarts. De rechtbanken en zelf de Centrale Raad van Beroep houden er een dergelijke redenering op na. Een dergelijk oordeel raakt kant nog wal. Of beiden worden niet als objectief beschouwd of beiden worden wel als objectief beschouwd. In het kader van de rechtsgelijkheid kan het niet zo zijn dat een huisarts als minder betrouwbaar wordt beschouwd dan een UWV arts. Die UWV arts die een werkgever heeft die richtlijnen uitgeeft dat cliŽnten arbeidsgeschikt MOETEN worden verklaard. Daar is niets objectiefs aan.
En het UWV die zegt de herkeuringen te hebben afgerond gaat gewoon door met nieuwe keuringen. CliŽnten die in de afgelopen twee jaar arbeidsongeschikt zijn verklaard worden nu weer opgeroepen om te worden gekeurd. En weer wijzen wij u op de truc die het UWV toepast. Hieronder staat daarover een en ander vermeld. In de herkeuringsfase zijn cliŽnten van het UWV volledig arbeidsongeschikt verklaard. Maar de UWV arts heeft toen in zijn rapportage gezegd dat er toch een rest capaciteit aanwezig is. Indien UWV cliŽnten tegen dat oordeel geen bezwaar hebben ingediend zullen zij daarop nu worden afgerekend. Opeens zijn er banen voor die cliŽnten. En dus wordt de uitkering gekort. En dus aan het werk. Welk werk ?? Dat is niet van belang.

16 juli 2009. UWV keuringen gaan gewoon door.
Het UWV heeft publiekelijk naar buiten gebracht dat de herkeuringen zijn afgerond. Daarmee wordt bedoeld dat de strengere keuringseisen op de honderdduizenden UWV  cliŽnten zijn losgelaten. Velen zijn nu volledig arbeidsgeschikt verklaard en volgens het UWV hebben velen ondertussen een nieuwe baan gevonden. In het kader van de huidige recessie natuurlijk een fabeltje. En diegenen die werk hebben gevonden is dat in overeenstemming met hetgeen het UWV als mogelijke baan naar voren heeft gebracht. Het UWV die altijd wel banen uit de computer weet te halen. Dat zijn geen werkelijke banen maar theoretische banen. Zo lust iedereen er nog wel een. Dus veel van de gezond verklaarde, voormalige UWV uitkeringsgerechtigden, zijn in de bijstand terecht gekomen of opgevangen door de eigen familie kring. Ziek zijn wordt door de handelswijze van het UWV meer beschouwd als het zijn van asociaal. In dat verdom hoekje is het nu al gestopt. Dus diegenen die ziek zijn moeten in een klein hoekje gaan zitten om zich niet te schamen over het probleem dat ze werkelijk hebben. En het UWV wijst dan nog even extra met het vingertje naar die mensen. Hoezo sociaal Nederland. En de keuringen van het UWV gaan gewoon door. Keer op keer worden UWV cliŽnten weer opgeroepen om te worden gekeurd. En of de rechter ze nu gelijk geeft of niet. Het almachtige UWV roept ze gewoon weer op om te worden gekeurd. En in het buitenland dan komt het UWV bij u langs. Aangezien de buitenlandse artsen blijkbaar niet worden vertrouwd. Maar is een UWV arts dan te vertrouwen met een dergelijke werkgever. Die UWV arts is ook niet objectief bezig. En de Rechtbanken in Nederland geloven ook nog die subjectieve kijk van die UWV artsen.

24 mei 2009. Volgens rechtbanken weten UWV artsen meer dan medische specialisten.
Vele UWV artsen leggen diagnoses van medische specialisten naast zich neer of schrijven daar zeer neerbuigend over. Tijdens veel rechtszaken blijkt dat de rechters meer oog hebben voor de mening van de UWV artsen dan voor de medische specialisten. De mening van een huisarts telt al helemaal niet mee. Maar wel die van de UWV artsen. Dat is de wereld op zijn kop aangezien deze artsen opdracht hebben gekregen om cliŽnten gewoon goed te keuren. De UWV artsen werken voor het UWV en zijn in geen enkel opzicht als objectief te beschouwen. Door de rechtbanken wordt deze subjectiviteit in veel gevallen beloond. Het moet toch zo zijn dat het oordeel van  medische specialisten, die een diagnose stellen na lang en gedegen onderzoek, toch boven het onderzoekje van een uurtje of korter van de UWV arts, dient te staan. Menig medisch specialist heeft wel een mening over de objectieve capaciteiten van de UWV artsen.

24 mei 2009. Voormalige UWV arts klapt uit de school.
Een voormalige UWV arts die jaren als keuringsarts heeft gewerkt van GAK, naar USZO, naar UWV, heeft ontslag genomen omdat hij zich niet meer als arts kon vinden in het geen hem door zijn werkgever werd opgedragen. Hij moest per week een percentage goedkeuringen scoren om geen problemen te krijgen met zijn werkgever. Hij werd hier feitelijk op afgerekend. Indien hij te weinig cliŽnten goedkeurde werd hij op matje geroepen. Tenslotte is de druppel over de rand van de emmer gelopen. De arts kon zich niet meer vinden in de aan hem opgedragen verplichtingen in verhouding met de eed die hij als arts heeft afgelegd. Hij heeft ontslag genomen. Binnenkort hier een deel van zijn verhaal.

17 maart 2009.  UWV maakt misbruik van macht en de niet oplettende politiek moet zich schamen.
Indien het UWV een besluit neemt waarmee een cliŽnt van het UWV het niet eens is dan kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend. Indien de beslissing op het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard dan kan daartegen beroep worden ingesteld bij de rechtbank en tenslotte staat nog de weg open naar de Centrale Raad van Beroep. De cliŽnt van het UWV moet alles binnen de termijnen doen. Het UWV hobbelt heel gemakkelijk over alle termijnen heen. Indien tenslotte de Centrale Raad van Beroep als hoogste rechter een negatief oordeel heeft geveld dan is het boek voor de cliŽnt, die volledig arbeidsgeschikt wordt verklaard, ten aanzien van het UWV dicht en is er verder geen enkele mogelijkheid meer op daarop terug te komen.
Niet echter voor het UWV. Indien de Centrale Raad van Beroep een cliŽnt van het UWV in het gelijk heeft gesteld dan is wel dat ene boek dicht. maar het  UWV begint dan gewoon weer aan een nieuw boek. De cliŽnt wordt dan, binnen de kortst mogelijke tijd, weer uitgenodigd voor een  herkeuring en dan begint het circus gewoon weer van voren af aan. Met alle procedures van dien. En wordt het UWV dan weer door de rechter in het ongelijk gesteld dan gaat het UWV weer over tot een herkeuring. Indien een rechter heeft gesproken dan mag een cliŽnt van het UWV toch verwachten dat hij/zij minimaal 3 jaar met rust wordt gelaten. Door na een uitspraak van de rechter weer direct opnieuw te beginnen is misbruik maken van het recht. CliŽnten hebben na een uitspraak, waarbij zij volledige arbeidsgeschikt worden verklaard, helemaal niets meer behalve dan de weg naar de sociale dienst. Deze cliŽnten kunnen niet meer terugvallen op de WAO of WIA. De wijze van handelen van het UWV is te schandelijk voor woorden. Waarvoor hebben wij in  Nederland dan een rechtssysteem, om deze te ontduiken en vooral om aan het langste eind te kunnen trekken???  En dat alles met gemeenschapsgeld.

17 januari 2009. Voor het UWV zijn alle leeftijden gelijk.
Een mooi streven van het UWV dat alle personen tussen 16 en 65 jaar worden geacht op de zelfde wijze werkzaam te kunnen zijn. Echter bij het duiden van functies waar lopende band werk is vereist ziet dat er toch echt heel anders uit. Voor het UWV echter niet. Dus iemand van 60 jaar moet net zo snel aan de lopende band kunnen werken dan iemand van 25 jaar. In Duitsland, BelgiŽ, Frankrijk etc. zijn ze al lang van deze onbestaanbare situatie afgestapt en worden mensen ten opzichte van werk in categorie behorende bij die leeftijd ingedeeld. Deze realiteit is ook medisch objectief vastgesteld. Echter niet zo in Nederland. De realiteit bij de herkeuringen in het kader van de WAO en WIA wordt daarbij dan ook zeer veel geweld aan gedaan.

25 september 2008. Steungroep ME/CVS ook tegen UWV in actie over herkeuringen.
Zoals hieronder al is aangegeven is JEEJAR al een procedure begonnen tegen het UWV te Hengelo inzake het naleven van de motie Vendrik (lid van de Tweede Kamer). De minister heeft aangegeven er voor te zullen zorgen dat de motie door het UWV zal worden nageleefd en dat cliŽnten met ME/CVS, die eerder door het UWV zijn gekeurd, op nieuw in de gelegenheid moeten worden gesteld om op nieuw gekeurd te worden, maar dan wel op grond van andere inzichten ten aanzien van het ziektebeeld ME/CVS.
Voor nadere informatie kunt u doorlinken naar: www.steungroep.nl.

 

18 december 2008 Claim Beoordelings- en Borgingssysteem is subjectief.
Al sinds het invoeren van het CBBS systeem zijn er grote vragen over het toepassen daarvan van bij keuringen en herkeuringen door het UWV. Rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep hebben zich hier al meerdere keren over gebogen. Het pleit schijnt beslecht te zijn door uitspraken van de Centrale Raad van Beroep dat het CBBS nu betrouwbaar zou zijn.
Echter helaas voor de Centrale Raad van Beroep blijkt weer dat het systeem niet objectief is in het duiden van functies maar subjectief. Dat komt niet door het systeem op zich maar door diegenen die het systeem voeden en bevragen. Het systeem is een computer en dat is een dom ding. Data inkloppen is ťťn maar of die data die ingevoerd wordt juist is is een andere vraag. En een nog veel grotere vraag is de wijze waarop die data dan weer uit die computer wordt gehaald. Arbeidskundigen van het UWV delen een cliŽnt in in een bepaalde opleidingsklasse. Eťn stap hoger of lager in die klasse maakt al een enorm verschil met functies die naar voren komen. Maar wat indien in twee nagenoeg de zelfde zaken, waarvan ťťn betreffende de WIA uitkering en ťťn betreffende de Ziektewet, er bij ťťn cliŽnt er sprake is van het zelfde ziektebeeld en genoten opleiding maar er bij de beoordeling inzake de WIA er andere functies uit de computer komen rollen dan bij de beoordeling inzake de Ziektewet.
Hier kan geen enkele andere conclusie worden getrokken dan dat de arbeidskundigen de zogenaamde touwtjes in handen  hebben over het duiden van de functies, aangezien zij de computer bevragen en bij dat bevragen bepaalde vakjes in de computer aanklikken. Er wordt derhalve alleen gekeken naar categorie indelingen. Specifiek op de cliŽnt gericht is het CBBS totaal niet. In de beslissingen wordt dit dan keer op keer goedgepraat met dat er overleg is geweest tussen de arbeidskundige en de UWV arts. Er lopen thans weer nieuwe procedures tegen dit systeem.
Tevens geeft het UWV aan dat er bij de beoordeling sprake is van een "normaalwaarde" als basis waarop gekeurd wordt. Het UWV legt hierbij uit dat personen tussen 16 en 65 jaar, die plat gezegd, in hun goede doen zijn, op de zelfde wijze werkzaam kunnen zijn. In de ons omringende landen is men al lang van deze drogreden afgestapt. In feite heeft de Tweede Kamer ter zake de herkeuringen ook al een splitsing gemaakt in leeftijd echter gaat dit lang niet ver genoeg. En hier spelen mee opleiding, voormalig verrichte werkzaamheden, ziektebeeld etc. etc. Maar nee, voor het UWV is iedereen tussen 16 en 65 jaar gelijk. Onbestaanbaar.

12 oktober 2008. Trek uw recht nooit in. Blijf bij uw bezwaar of beroep.
Helaas zijn er cliŽnten van het UWV die opkomen tegen de besluitvorming van het UWV. Maar  in de procedure van het bezwaarschrift of bij het beroep bij de Rechtbank in een keer afstand doen van hun rechten. Veel vloeit voort uit angst om bij de bezwarencommissie te moeten verschijnen of zelfs bij de Rechtbank. Het niet durven aangaan van dit soort procedures nekt vele cliŽnten van het UWV die eigenlijk gewoon voor een uitkering in aanmerking komen. Hun angst is een zekere weg naar de Sociale Dienst van de gemeente. Iets wat zij niet verdienen.

10 september 2008 UWV wenst geen uitvoering te geven aan motie van Tweede Kamer.
De Tweede Kamer heeft op 29 juni 2005 de volgende motie aangenomen:
" verzoekt de regering zorg te dragen voor een brief aan alle keuringsartsen van het UWV (en door het UWV ingehuurde artsen) waarin duidelijk wordt dat bij de keuring volledig rekening gehouden moet worden met alle beperkingen van mensen met ME/CVS en alle argumenten die hiermee strijdig zijn als oneigenlijk te bestempelen;
verzoekt de regering tevens alle herkeurde mensen met ME/CVS die met deze oneigenlijke argumenten zijn geconfronteerd en zelf graag een nieuw herkeuring bij het UWV wensen, daar de mogelijkheid toe te geven". Deze motie van de Tweede Kamer staat bekend als motie van het lid Vendrik (vergaderjaar 2004-2005 nrs. 30034/30118, nr 52).
De Minister heeft medegedeeld uitvoering te zullen geven aan deze motie. Het UWV als organisatie heeft daarvoor een soort beleid vastgesteld. Noch de motie noch het beleid worden naar ME/CVS patiŽnten uitgedragen. Deze patiŽnten moeten zelf maar ontdekken dat de mogelijkheid van herkeuring bestaat. Het UWV wijst dergelijke verzoeken om herkeuring echter ook gewoon af. In ťťn geval neemt JEEJAR nu, op  het verzoek van een cliŽnt, het initiatief om dit bij de desbetreffende UWV instantie aan de kaak te stellen en zo nodig rechterlijke stappen te ondernemen tegen het UWV.

Inspanningstest op ME-PatiŽnt toont aan dat er sprake is van een neerwaartse spiraal.
Een ME-PatiŽnt heeft, ondanks veel pijn, twee inspanningstesten op hem laten verrichten. Bij ME en CVS wordt nogal eens gesproken van luiheid en onvoldoende inzet om terug te komen naar een normale belasting van het lichaam. Het UWV is dan ook snel van mening dat ME/CVS patiŽnten gewoon aan het werk moeten.
Echter uit de inspanningstesten blijkt dat bij de tweede test op de volgende dat er sprake is van een negatief effect en daaruit een neerwaartse spiraal kan worden geconcludeerd. Trainen van het lichaam van een ME-patiŽnt heeft derhalve een averechtse werking.

                KLIK HIER VOOR HET COMMENTAAR VAN DE PATIňNT EN DE GRAFIEK DIE
                                    DOOR HEM AAN JEEJAR TER BESCHIKKING IS GESTELD.

8 juni 2008. Bewaar alle correspondentie van het UWV voor altijd en eeuwig.
Alles wat cliŽnten van het UWV van deze instantie krijgen toegezonden en vooral de besluiten tot toekenning van een uitkering en alles wat er bij hoort moeten worden bewaard om later als bewijs te kunnen dienen tegen dat zelfde UWV. Indien het UWV u weer wil goedkeuren is het van belang waarom het UWV u in het verleden heeft afgekeurd. Dus ALLES BEWAREN.

19 maart 2007 Amerikaans Center for Diseas Controle MS/CVS is een ziekte.
De Amerikaanse overheidsinstelling CDC heeft bij onderzoek vastgesteld dat het Chronische Vermoeidheidsyndroom (CVS) een ziekte is tengevolge van een aandoening aan de genen.  MS/CVS wordt door het UWV afgedaan als iets dat tussen "de oren" zit. Het Amerikaanse onderzoek heeft onomstotelijk vastgesteld dat er sprake is van een lichamelijk gebrek is.
Volgens het CDC is er sprake van een onweerlegbaar bewijs dat CVS een biologische aandoening is.

 

 

 

 

HOMEACTUEEL
GEMEENTEN
HORECA
UWV
BURGER
ONDERNEMER
APV
BIBOB
PROSTITUTIE
VERDOVENDE MIDDELEN
CAMERATOEZICHT
MARKTVERORDENING
KANSSPELEN
BESTUURLIJKE BOETE
OMGEVINGSVERGUNNINGRAMPEN/CALAMITEITENAlGEMENE VOORWAARDEN

          JEEJAR
Adres:
     Postbus 815
     7600 AV Almelo
Bezoek adres:
      Terras 36
       Almelo
Tlf:   0546-802635
 
Tlf:   0640920630 
Fax: 0546-802635

 E-mail: info@jeejar.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                               14 november 2017
HOME UWV PAGINA