J E E J A R

 

HOMEUWV
 

 

 

                                               04 January 2017
  TREFFERS TEGEN HET UWV

 

 


4 januari 2017. UWV voorkomt bewust negatieve jurisprudentie.
Indien tijdens een hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep het er op lijkt dat het UWV een zaak van een cliŽnt alsnog gaat verliezen dan neemt het UWV, voor dat de CRvB een uitspraak doet, snel een nieuwe beslissing op bezwaar en verklaard dan het bezwaar alsnog gegrond. Zo komt het UWV tegemoet aan het jaren geleden ingediende bezwaarschrift. De CRvB hoeft dan geen inhoudelijk uitspraak meer te doen maar spreekt dan alleen, indien van toepassing, een proceskosten veroordeling uit. En dat soort uitspraken worden niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.
Het UWV voorkomt daarmee doelbewust dat er vindbare negatieve procedures op het www kunnen worden gevonden.
In het afgelopen jaar heeft JEEJAR al vier van dit soort zaken gehad en dus het recht van de cliŽnt van JEEJAR aan haar zijde gekregen maar dit heeft dan niet geleid tot jurisprudentie. Hierdoor worden in feite ook Rechtbanken op het verkeerde been gezet omdat op de website van de rechtspraak nagenoeg alleen maar voor het UWV gunstige uitspraken staan vermeld.

16 juli 2015 UWV komt terug op een tweetal besluiten.
in eerste instantie geen Ziektewet uitkering meer, lopende de WIA keuring om vervolgens de WIA af te wijzen en vervolgens ook nog een uitnodiging bij het UWV werkbedrijf ondanks dat er een bezwarenprocedure was opgestart. De door JEEJAR ingebrachte argumenten waren voldoende om het UWV op haar schreden te laten terugkeren. De Ziekwet herleefde tot de datum waarop er een IVA werd toegekend.

24 september 2014 CRvB vernietigt uitspraak rechtbank Zwolle-Lelystad in UWV zaak.
JEEJAR is al gedurende lange tijd bezig met het ondersteunen van een cliŽnte die door het UWV volledig arbeidsgeschikt werd verklaard. Deze cliŽnte heeft een groot aantal aan medische beperkingen en psychische problemen in de vorm van PTSS. De weg naar de rechtbank Zwolle-Lelystad, waar de zitting te Lelystad werd gehouden en voor de hoorzitting was een deceptie. De rechter vroeg nog net niet: "wat doet u hier" en liep braaf aan de lijnband van het UWV. In hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep lag de zaak echter aanmerkelijk anders. Met toestemming van cliŽnte is door de CRvB een onafhankelijk professor psychiater ingeschakeld en de sabelde het oordeel van de verzekeringsarts neer. Het UWV die de bui zag hangen, nam lopende de procedure een nieuwe beslissing op bezwaar met nieuwe argumenten waarbij alsnog met terugwerkende kracht een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering werd toegekend. Nu er sprake was van een nieuw besluit moest er ook weer een nieuwe hoorzitting worden gehouden bij de CRvB. Tijdens die zitting was de CRvB zeer kritisch op het UWV ook ten aanzien van het tweede besluit. Na de zitting is de zelfde professor gevraagd om nadere uitleg. Deze uitleg en het verweer ertegen heeft blijkbaar bij de CRvB voor discussie gezorgd. Schijnbaar dusdanig dat twee weken voor de uitspraak de kamer van de CRvB een nieuwe samenstelling heeft gekregen. Eindoordeel. De uitspraak van de rechtbank is vernietigd. Het tweede besluit van het UWV is echter overeind gebleven. Wel heeft de CRvB het UWV veroordeeld in de kosten.

26 juli 2014. UWV blijft rommelen met het duiden van functies.
In twee, afzonderlijke bezwarenprocedures tegen het UWV, waar van de zijde van JEEJAR inhoudelijk verweer is gevoerd tegen de uit het CBBS komende functies, zijn die functies opeens als niet passend beschouwd en werden er direct weer drie nieuwe functies op tafel gelegd.
De Centrale Raad van Beroep heeft meerdere keren aangegeven dat het CBBS (Centraal/Claim Beoordelings- en Borging Systeem) kan worden gevolgd als (vermeend) geobjectiveerd systeem. De Centrale Raad van Beroep gaat hiermee te kort door de bocht. Er is geen enkel inzicht hoe  de arbeidskundige het CBBS raadpleegt. En dus is er geen inzicht of de beperkingen die iemand heeft wel tot zijn recht komen ten aanzien van de functies die dan vervolgens uit dat systeem komen.
JEEJAR heeft in twee zaken sterk aangezet op de realiteit van de betreffende functies in verhouding met de beperkingen van de cliŽnt. Gevolg in beide zaken werden de functies van tafel gehaald. Echter kwamen er direct weer nieuwe functies die wel geschikt zouden zijn. Dit wordt een zaak die bij de rechtbank aanhangig is gemaakt.


23 april 2014. Centrale Raad van Beroep 180 graden om op uitspraak rechtbank.
In verband met het feit dat het hier om een medische zaak gaat worden directe links en verbanden naar cliŽnte niet genoemd. Na een ongegrond in een bezwarenprocedure werd het beroep door een rechtbank in Nederland eveneens ongegrond verklaard. Het betrof hier een zaak van diverse medische problemen en een ernstige PTSS. Tijdens de zitting van de rechtbank vroeg de desbetreffende rechter nog niet niet van: "wat doet u hier". Het UWV werd snel in het gelijk gesteld. Echter hierop werd de weg naar de Centrale Raad van Beroep genomen. Tijdens de zitting ging de Raad hier aanmerkelijk zorgvuldiger mee om en deed het meest verstandigste om cliŽnte te vragen of zij het goed vond om dat er een oordeel zou komen van een onafhankelijk psychiater. Na een korte, door de Raad geven, pauze in overleg met cliŽnte werd hierin ingestemd. De Raad wees daarop een onafhankelijk professor psychiater aan. En die was duidelijk. In de loop van de procedure nam het UWV, al wetende wat er op het UWV af zou komen, een nieuw besluit met 35-80% arbeidsongeschiktheid. Dus geen volledige arbeidsongeschiktheid. Laat staan een IVA en dus werd er weer een zitting gehouden bij de Centrale Raad van Beroep en werd door de Raad de professor nog een keer benaderd. Het afwachten is nu op het eindoordeel van de Centrale Raad van Beroep.

24 april 2014. Laten afschatten naar beneden is gevaarlijk.
Er zijn cliŽnten van het UWV die zich laten afschatten van 80/100% arbeidsongeschiktheid naar een lager percentage omdat ze toch aan het werk willen of zelfs kunnen. Echter dat is niet zonder gevaren. Blijkt namelijk na enige tijd dat het (stukje) werk toch niet gaat en er weer sprake is van een verdere verslechtering dan met er weer een herkeuring plaatsvinden en wat blijkt. Dan is het UWV opeens moeilijk te overtuigen dat het slechter gaat ondanks dat in het verleden sprake was van een 80/100% arbeidsongeschiktheid. JEEJAR heeft een dergelijk geval gehad en er moest eerst in bezwaar worden gekomen om het UWV te overtuigen van de 80/100% arbeidsongeschiktheid en aldus heeft plaatsgevonden.

24 april 2014. IVA op arbeidskundige gronden.
In een lopende procedure bij de Centrale Raad van Beroep met een cliŽnte met fibromyalgie en Lipoedeem (een verschrikkelijk invaliderende ziekte waarbij de zorgkantoren/verzekeraars de specialistische ingreep om overtollig vet wet te laten zuigen niet willen vergoeden), kwam het UWV na een verzoek om herkeuring opeens met een IVA op arbeidskundige gronden. Dus 80/100% arbeidsongeschikt voor altijd. Echter op arbeidskundige gronden, terwijl de vraag die hier het belangrijkste is of iemand minder dan geringe kans op herstel heeft, een medisch grondslag heeft. Ook de Centrale Raad van Beroep dacht dat de zaak met de toewijzing van een IVA was opgelost. Echter de verwijzing dat er sprake was van een IVA op arbeidskundige gronden was voldoende voor de Raad om het ingestelde hoger beroep verder door te laten lopen. Het UWV heeft wat uit te leggen.

24 april 2014. UWV Rotterdam en de verdenking van valsheid in geschrifte.
Een al lang lopende procedure van iedere keer weer ziek melden en een WIA keuring, tegen een eerdere afwijzing op bezwaar en beroep een procedure bij de Centrale Raad van Beroep en en blijvende ziekmeldingen en verzoek om herkeuring inzake WIA is tenslotte uitgelopen in een wel heel bijzondere situatie waarbij een cliŽnte werd uitgenodigd om bij een arbeidskundige te komen. Dit gesprek duurde meer dan een uur en een kwartier. Hier was het echter niet mee gedaan. Na twee weken werd cliŽnte persoonlijk benaderd door een nieuwe arbeidskundige die cliŽnte weer uitnodigde voor een gesprek. Onbehoorlijk omdat bij die directe benadering de juridisch adviseur van JEEJAR werd gepasseerd. Hierop werd van de zijde van JEEJAR gereageerd en geprotesteerd tegen een dergelijke werkwijze. De arbeidskundig bleef echter staan op een nieuw gesprek. Dat gesprek had niets meer met een arbeidskundig bezoek te maken maar alleen nog maar met een woordenwisseling inzake het eerste bezoek aan de andere arbeidskundige en de extra kosten. Ondertussen was er een klacht ingediend tegen de wijze van handelen en werd tevens het rapport van de eerste arbeidskundige opgevraagd. De klacht werd in eerste aanleg niet in behandeling genomen en volgens het UWV zou de eerste arbeidskundige geen rapport hebben opgemaakt. Hierop werd de hulp ingeroepen van de Nationale Ombudsman. Het bureau van de Nationale Ombudsman reageerde prompt en sprak op zich al verbazing uit dat van de eerste arbeidskundige geen aantekeningen aanwezig zouden zijn bij het UWV. Het bureau van de Nationale Ombudsman heeft er vervolgens voor gezorgd dat de klacht alsnog door het kantoor van het UWV in behandeling werd genomen. Dit had tot gevolg dat er sprake was van een telefonisch onderhoud. Er werd medegedeeld dat de eerste arbeidskundige niet meer werkzaam zou zijn bij het UWV. Dat was een vreemde opmerking omdat de echtgenoot van cliŽnte ten tijde van de problematiek van de tweede arbeidskundige de eerste arbeidskundige nog telefonisch had gesproken.
En opeens draaide het UWV om met een 80/100% IVA uitkering. Echter het hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep loopt nog evenals de klacht waarbij deze waarschijnlijk weer bij de Nationale Ombudsman terecht zal komen. Er is sprake van onfrisse praktijken bij de afdeling van het UWV Rotterdam, maar de onderste steen zal boven komen. En indien hetgeen hier wordt vermoed zal dit van deze zijde leiden tot het doen van aangifte van valsheid in geschrifte.

 

25 maart 2012 Vechten tegen UWV blijft moeizaam proces.
Binnenkort zal er weer een overzicht worden geplaatst van zaken tegen het UWV.
JEEJAR is met haar cliŽnten de afgelopen jaren regelmatig aangelopen tegen de zogenaamde bestuurlijke lus. Dat wil zeggen dat indien een beroep bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, tegen besluitvorming door het UWV gegrond wordt verklaard de Rechtbank het UWV dan weer een kans geeft om opnieuw te beslissen. Dus krijgt het UWV een tweede kans. Het kan nog erger. Ook die tweede kans kan mislopen voor het UWV en dan krijgt vervolgens het UWV een derde kans. Ondertussen heeft dan de UWV cliŽnt niet alleen maar lichamelijke klachten maar krijgt daardoor ook psychische klachten. Dit soort procedures vreet aan mensen en vooral aan diegenen die ernstige lichamelijke klachten hebben en die moeten leren daarmee om te gaan. Dat vergt al zeer van van de psychische situatie, maar het niet geloofd worden vreet aan de mensen die dan nog verder weg worden gedrukt.
De afgelopen jaren lijkt het er niet op dat de rechtbanken zich bewust zijn van hetgeen er wordt aangericht en wordt steeds vaker de weg gezocht naar de Centrale Raad van Beroep. Ondertussen in dat jaren slopende proces is de betrokkene al nagenoeg kopje onder in de ellende. Zo zijn er cliŽnten van JEEJAR die 30 jaren of meer hebben gewerkt en zich letterlijk kapot hebben gewerkt en ook al op leeftijd zijn. Antwoord van het UWV: "u kunt nog wel wikkelaar worden" en dus printplaatjes in elkaar zetten.
Het Nederlandse sociale netwerk laat het in dat kader volledig afweten. Kapot gewerkt en daarna ook nog eens psychisch kapot gemaakt, als dank voor de jaren inzet.


20-3-2010 Stopzetten Ziektewet uitkeringen door UWV artsen onderuit.

Door het ingrijpen van JEEJAR is in twee gevallen het stopzetten van de Ziektewet uitkering, na het indienen van een bezwaarschrift, door het UWV, met terugwerkende kracht weer ongedaan gemaakt. In beide gevallen was er aantoonbaar sprake van een slechte voorbereiding en besluitvorming van de Ziektewet arts van het UWV. De artsen hadden geen behoorlijk dossier voorhanden en er waren geen medische gegevens opgevraagd. Daarmee voldoet een dergelijke besluitvorming niet aan de vereisten die de Algemene wet bestuursrecht daaraan stelt.
Het lijkt er zelfs op dat er arbeidskundige artsen door het UWV worden ingehuurd om de zogenaamde slecht nieuws gesprekken en besluiten aan te gaan. Daarbij is er dan sprake van een volledige overrompeling. In ťťn geval sprak de arts zelfs van "zijn" mening en deelde daarbij mede dat hij met anderen niets te maken had. 

2-3-2010 Rechtbanken moeten meer onafhankelijke artsen inschakelen.
In de vele rechtszaken die bij de rechtbanken in Nederland spelen gaat het om de objectiviteit van de diverse artsen en of de beoordeling van de UWV artsen in verhouding met die van de specialisten wel overeind kunnen blijven. JEEJAR heeft al met succes bij rechtbanken aangegeven dat een onafhankelijk onderzoek door een door de rechtbank aan te wijzen specialist op zijn plaats is. De tijd die daarmee gemoeid gaat is echter lang. In bepaalde gevallen is het bijzonder dat rechtbanken zich ondanks alle aantoonbare medische ellende van iemand zich tot nog laten leiden door een UWV arts en arbeidskundige dat iemand kan werken. Daarnaast zijn er langzamerhand rechtbanken die kritischer zijn ten opzichte van de UWV artsen. In het kader van de menselijkheid mag dat dan ook wel.

16-10-08 Als onderdeel van de bezwarenprocedure gaat de arbeidskundige op huisbezoek.
Een client van JEEJAR met een divers ziektebeeld, waaronder fibromyalgie, vermoeidheid en diabetes, wordt na eerder 80-100 % arbeidsongeschikt te zijn verklaard van het ene moment op het andere afgeschat naar 45-55 % zonder dat de UWV arts aangeeft dat er sprake is van een verbetering in de gezondheidsituatie in de gezondheidssituatie van de cliŽnte. CliŽnte wendt zich tot JEEJAR. Wij schrijven een bezwaarschrift en gaan met haar naar de hoorzitting. Bijzonder in dit geval is dat tijdens de hoorzitting cliŽnte door de arts aan een soort verhoor wordt blootgesteld. Na ingrijpen van gemachtigde JEEJAR wordt het gesprek met de arts minder prettig. De namens het UWV aanwezige arbeidskundige geeft een bijzondere draai aan de hoorzitting door aan te geven dat hij bij cliŽnte op huisbezoek wil komen. De secretaris van de bezwarenprocedure van het UWV geeft aan dat dit uit oogpunt van zorgvuldigheid is. De vraag van JEEJAR hierop of dit voortaan voor iedere bezwarenprocedure gaat gelden werd echter niet beantwoord. De stelling zou kunnen worden betrokken dat indien de arbeidskundige geen huisbezoek aflegt er sprake is van een onzorgvuldige procedure van de zijde van het UWV. Voor het UWV ontstaat dan het probleem dat of het aantal arbeidskundigen met een factor X zal moeten toenemen of dat de herkeuringen tot in een lengte van dagen zullen gaan achterlopen.
Wat van het gebeuren ook gezegd kan worden. Wel is duidelijk geworden dat cliŽnte de eerder naar voren gebrachte functies niet kan vervullen. Het bezwaarschrift wordt dan ook gegrond verklaard en cliŽnte wordt met terugwerkende kracht weer 80-100% arbeidsongeschikt geacht.

23-07-2008 Negatieve beslissing UWV op bezwaar door rechtbank vernietigd.
Vandaag werd een door JEEJAR, namens een cliŽnt, ingediend beroepschrift bij de rechtbank, sector bestuursrecht, in Arnhem behandeld. Resultaat. De beslissing van het UWV op het bezwaarschrift werd ter zitting in feite al vernietigd. De feitelijke uitspraak zal binnen twee weken door de rechtbank in een vonnis op schrift worden gesteld en zal leiden tot vernietiging van het besluit van het UWV beloofde de rechtbank. De rechtbank gaf ook aan dat het UWV haar huiswerk duidelijk moet overdoen en in het vonnis van de rechtbank zal een uiterste termijn worden genoemd waarbinnen het UWV dat moet doen. Van de zijde van het UWV werd nota bene medegedeeld dat tijdens de afdoening van het bezwaarschrift er toch nog fouten waren gemaakt door het UWV bij de beoordeling. Jawel tijdens het afdoen van het bezwaar toch nog inhoudelijk weer zwaar in de fout. En dus vervolgens bij de rechtbank volledig onderuit.
Tevens speelde hierbij nog een tweede zaak. CliŽnte had zich vorig jaar ziek willen melden bij het UWV. De verzekeringsarts had echter aan de helpdesk via een vermelding in de computer van de helpdesk laten weten dat cliŽnte zich niet weer kon ziek melden. Tegen dat besluit is ook een bezwaarschrift ingediend. Ook dat bezwaarschrift werd door het UWV afgewezen en dus werd ook daartegen beroep aangetekend. Van de zijde van het UWV werd alles ontkend. Alsof de telefoongesprekken nooit waren gevoerd. Dit is echter een kwestie van bewijslast. CliŽnte had wel een uitdraai van het aantal telefoongesprekken, de tijdstippen en de duur, met de afdeling ziektewet van het UWV, maar of dat voldoende is daar kan een vraagteken bij worden gesteld. Uitspraak over 12 weken (door vakantie).
Resultaat van dit alles is dat een ieder die telefonisch contact opneemt met het UWV dergelijke gesprekken eigenlijk moet opnemen om enig bewijs te hebben van de wijze van reactie van het UWV.
De manipulatie van de ziektewet arts van het UWV is in feite onvoorstelbaar. En natuurlijk zal er nooit worden toegegeven dat er zo gehandeld is. Punt is echter dat dit wel feitelijk heeft plaatsgevonden en het zich echt zo heeft afgespeeld. Eťn geruststelling voor de cliŽnt die arts zal ze nooit meer zien of te spreken krijgen.

1 maart 2008 Succes voor JEEJAR inzake cliŽnt met "Carpaal tunnel syndroom".
Na een bezwarenprocedure van bijna een jaar heeft JEEJAR bewerkstelligd dat een cliŽnt van volledig arbeidsgeschikt weer terug is geplaatst naar volledig arbeidsongeschikt. JEEJAR heeft zelfs de rechtbank moeten vragen om in te grijpen tegen het uitblijven van een beslissing op het ingediende bezwaarschrift. Ook deze procedure is gewonnen.
CliŽnte die naast het carpaal tunnel syndroom met nog meerdere gebreken kreeg te maken werd in eerste instantie door de verzekeringsarts volledig arbeidsgeschikt verklaard en dat met een onderzoek van deze arts die het woord medisch niet mag hebben. En van enige dossierkennis was ook geen sprake. De arts moest zelfs gedwongen worden om medische gegevens bij de medisch specialisten op te vragen. De wijze van handelen in deze heeft geleid tot een uitgebreid bezwaarschrift waarbij het UWV tenslotte, laat maar toch, tot de conclusie is gekomen dat het primaire besluit niet in stand kon blijven.

19 april 2007 UWV moet alsnog met terugwerkende kracht betalen.
Een in Frankrijk wonende cliŽnte van het UWV kreeg vorig jaar juli plotseling, in plaats van Ä63,78 aan dagloon, nog maar Ä 19,96 aan dagloon. Dit betekende een forse inlevering. Diverse telefoontjes uit Frankrijk noch diverse telefoontjes van haar accountant in Nederland hadden ook maar enig resultaat.
Vier weken werd JEEJAR gevraagd te helpen. Dit resulteerde in een brief aan het UWV. Heden de 19 april 2007 kwam er antwoord van het UWV. Er was een foutje gemaakt. Mevrouw krijgt ruim Ä 5600,-- achterstallige uitkering alsnog uitgekeerd. Het bedrag is per heden ook overgemaakt.

19 april 2007 U kent het wel, recht op WW maar geen uitbetaling.
Het is soms zeer moeilijk om de muren van het UWV onvermogen te doorbreken. JEEJAR heeft daar ťťn brief voor. Resultaat, direct en snel.

19 april 2007 Twee keer vermindering van WAO. Ingrijpen JEEJAR voldoende.
Een cliŽnt van het UWV werd, na een keuring gekort van 80/100% naar 60/65% en zou dit jaar verder gekort worden naar 30/35%. JEEJAR deelde het UVW mede mevrouw te vertegenwoordigen. Dit was blijkbaar al voldoende. Mevrouw is thans weer 80/100 % afgekeurd.

01072006 Recht op Recht bij het UWV onmogelijk.
17092006 UWV Trekt beslissing in!!!!!
Hieronder een waar gebeurd verhaald. Dit verhaal heeft nu een vervolg gekregen.

Een persoon ( 50 plus) werd, na eerst 80/100 procent te zijn afgekeurd, weer voor 50 procent goedgekeurd. Hiertegen werd een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar werd gegrond geacht en dus kwam deze persoon weer in de 80/100 procent groep terecht. Echter niet voor lang want hij kreeg weer een oproep bij de keuringsarts die hem aangaf dat hij hem niet hoger dan 100 procent kon afkeuren en dat de arbeidskundige de zaak vermoedelijk via de telefoon zou afdoen. Hierna volgde echter wel degelijk een oproep van het UWV om bij de arbeidskundige te komen en die toverde, na een heel verhaal over een hernieuwd onderzoek door het primaire team, plotseling weer drie functies op tafel die de persoon toch wel zou kunnen uitoefenen. Dit zou dan resulteren in 75 procent afgekeurd zijn en een dusdanige vermindering op de uitkering dat de persoon is aangewezen op de bijstand. Bij de arbeidskundige is direct aangegeven dat op een nieuw besluit van het UWV (enkele weken na het besluit op het bezwaarschrift) zal leiden tot een nieuw bezwaarschrift. Heeft het UWV nooit gehoord van ne bis in idem (dat wil zeggen over de zelfde feiten nog een keer beslissen).
Op basis van het advies van de bezwarencommissie heeft het UWV een volledige nieuwe beslissing genomen. Hierbij mag worden uitgegaan van het feit dat dan ook alle feiten en factoren bij die beslissing zijn meegewogen. Het kan niet dat een ander onderdeel van het UWV, na afhandeling van het bezwaarschrift, opeens tot een ander oordeel komt. Het is tenslotte ťťn organisatie.  Bij het afhandelen van het  bezwaarschrift heeft het UWV een volledige heroverweging gemaakt met als resultaat 80/100 procent afgekeurd. Het gaat het UWV niet aan om iemand nu, na enkele weken, ook al is het deels, weer goed te keuren.
                                     NEEM CONTACT MET ONS OP WIJ HELPEN U !!  info@jeejar.nl.
De ellende voor de betrokken persoon gaat nog verder.
Hij kreeg, met name door alle spanningen, een TIA (verstopping in de hersenen, met uitval van lichaamsfuncties). Het UWV is per brief van zijn verslechterde situatie in kennis gesteld en is tevens medegedeeld dat er een bezwaarschrift zat aan te komen. Tenslotte is de man in het ziekenhuis terecht gekomen en heeft hij aldaar een kleine hersenbloeding gehad eveneens met uitval van functies. Zijn echtgenoot heeft hierop nog contact opgenomen met het UWV en in deze de arts die hem had gekeurd. Deze heeft blijkbaar contact opgenomen met de afdeling die het bezwaarschrift had afgehandeld. Het UWV heeft hierop spoorslags en zonder het tweede bezwaarschrift af te wachten de laatste beslissing ingetrokken. De man is nu weer volledig afgekeurd. Dat mag ook wel aangezien de specialisten op het ziekenhuis geen goed woord over hadden voor de "artsen" van het UWV.
Zoals wij hieronder ook aangeven. Een beslissing van het UWV gekregen dat u toch nog weer aan het werk moet.
                                MAAK BEZWAAR,   MAAK BEZWAAR en VECHT VOOR UW RECHT.