ALGEMEEN PLAATSELIJKE VERORDENING

                                        APV

   

           

                     JEEJAR

 
 Juridisch Administratief Recht

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                               20 januari 2013

 

 

 

 

De zogenaamde Dienstenrichtlijn van de Europese wetgever noodzaakt tot aanpassing
                                                               APV.

De Dienstenrichtlijn is een stuk Europese regelgeving waarbij het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal voorop staan. Met name het verrichten van diensten is terug te vinden in de plaatselijke regelgeving en dan met name de APV. Nederlandse rechtswetenschappers zijn het niet met elkaar eens over de invloed die deze Dienstenrichtlijn heeft op de APV. De al dan niet noodzakelijke wijzigingen vallen in feite samen met de wijzigingsvoorstellen van de VNG ten aanzien van haar model APV.
Jaren geleden is door de jurisprudentie naast de begrippen van openbare orde en openbare veiligheid ook het begrip "ordelijk verloop van het maatschappelijk leven" geaccepteerd als onderlegger van plaatselijke regelgeving. Voorop staat ook in de Europese regelgeving dat autonome onderdelen van een land zoals gemeenten de mogelijkheid hebben om ter bescherming van hun eigen leefgemeenschap regels te stellen ter bescherming daarvan. Dit geldt al sinds het ontstaan van de gemeenten. Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten hebben dan ook een op de eigen gemeente afgestemde APV.
De Dienstenrichtlijn zal hieraan geen afbreuk kunnen of mogen doen. In feite betekent dit niets anders dat de gemeenten bij het stellen van verordende bepalingen moeten motiveren waarom dit in het belang is van het "ordelijk verloop van hun gemeenschapsleven" en dit sluit beter aan op de aan de gemeente gegeven vrijheden dan het door het Hof van Justitie ontwikkelde "rules of reason".

16-08-2009 Slaafs volgen VNG voorstellen inzake APV pakt verkeerd uit.
In het kader van de deregulering en de Dienstenrichtlijn heeft de VNG diverse voorstellen gedaan om de APV aan te passen. Eén van die voorstellen is om het venten vrij te laten. Dus voor venten is dan geen vergunning meer nodig. Dit staat volledig haaks op de huidige ontwikkelingen waarbij bepaalde figuren langs de deur gaan om mensen allerlei zaken aan te smeren. Recent nog geeft de regio politie Twente in een waarschuwing aan dat er zaken aan de deur worden verkocht die namaak blijken te zijn. De politie adviseert de burgers om dergelijke verkopers te vragen om de aan hen verleende vergunning. Maar als de APV geen vergunningplicht meer kent dan is er voor dat soort praktijken geen enkele belemmering meer. De gemeente die de ventvergunning afschaffen zullen bezocht worden door figuren die zonder ook maar enige belemmering de burger van alles zullen proberen aan te smeren. En de burger heeft dan geen enkele zekerheid meer. De politie komt daarbij volledig buitenspel te staan. En naar mag worden verwacht zullen met name de oudere burgers daarvan de dupe worden.

De APV heeft als inhoud plaatselijke regelgeving.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een model APV opgesteld. Veel gemeenten gebruiken dit model geheel of gedeeltelijk. Er zijn ook veel gemeenten die extra regels hebben opgenomen of hebben weggelaten (dan genoemd in de model APV).
Ook kan het zijn dat gemeenten bijzondere onderdelen, die in het VNG model in de APV zijn opgenomen, in een afzonderlijke plaatselijke verordening hebben opgenomen. Zoals de regels betreffende speelautomaten, de horeca of de prostitutie in respectievelijk de speelautomatenverordening, de horecaverordening of prostitutieverordening enz. Met betrekking tot deze specifieke plaatselijke regelgeving zie de desbetreffende onderdelen.
Er zijn gemeenten die hun verordeningen in hun geheel op hun internet pagina zetten.

Er wordt hierbij qua artikels gewijze nummering uitgegaan van de werkwijze van de VNG. Het hieronder gestelde is redelijk overeenkomstig de door de gemeenten gebruikte A.P.V. Er zijn echter gemeenten die artikelen weg laten, of onderdelen opnemen in afzonderlijke verordeningen of hebben meer artikelen zoals bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam.
De tekst van de VNG is niet integraal overgenomen. In de tekst en toelichting zijn storende fouten aangepast.

Door een artikel met dubbelklik aan te klikken krijgt u het volledige artikel inclusief de bijbehorende toelichting.

Hoofdstuk 1              Algemene bepalingen
Artikel 1.1                 Begripsomschrijvingen
Artikel 1.2                 Beslistermijn
Artikel 1.3                 Indiening aanvraag
Artikel 1.4                 Voorschriften en beperkingen
Artikel 1.5                 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing
Artikel 1.6                 Intrekking of weigering van vergunning of ontheffing
Artikel 1.7                 Termijnen
Hoofdstuk 2              Openbare orde
Afdeling 1                 Orde en veiligheid op de weg
Paragraaf 1               Bestrijding van ongeregeldheden
Artikel 2.1.1.1           Samenscholing en ongeregeldheden
Paragraaf 2               Optochten en betoging
Artikel 2.1.2.1           Optochten
Artikel 2.1.2.2           Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen
Artikel 2.1.2.3           Afwijking termijn
Artikel 2.1.2.4           Te verstrekken gegevens
Paragraaf 3               Verspreiden van gedrukte stukken
Artikel 2.1.3.1           Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen
Paragraaf 4               Vertoningen e.d. op de weg
Artikel 2.1.4.1           Feest, muziek en wedstrijd e.d.
Artikel 2.1.4.1a         Kermis, circus en andere vertoning
Artikel 2.1.4.2           Dienstverlening
Artikel 2.1.4.3           Straatartiest
Artikel 2.1.4.4.          Geluidswagen
Paragraaf 5               Bruikbaarheid van de weg
Artikel 2.1.5.1           Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg
Artikel 2.1.5.2           Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg
Artikel 2.1.5.3           Maken, veranderen van een uitweg
Paragraaf 6               Veiligheid op de weg
Artikel 2.1.6.1           Veroorzaken van gladheid
Artikel 2.1.6.1a         Ruimen van sneeuw
Artikel 2.1.6.1b         Brengen van sneeuw en ijs naar de weg
Artikel 2.1.6.2           Winkelwagentjes
Artikel 2.1.6.3           Hinderlijke beplanting of voorwerp
Artikel 2.1.6.4           Openen straatkolken e.d.
Artikel 2.1.6.5           Kelderingangen e.d.
Artikel 2.1.6.7           Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp
Artikel 2.1.6.8           Vallende voorwerpen
Artikel 2.1.6.9           Voorzieningen voor verkeer en verlichting
Artikel 2.1.6.10         Objecten onder hoogspanningslijn
Artikel 2.1.6.11         Veiligheid op het ijs
Afdeling 2                Toezicht op evenementen
Artikel 2.2.1              Begripsomschrijving evenementen
Artikel 2.2.2              Organiseren Evenement

Artikel 2.2.3              Ordeverstoring
Afdeling 3                Toezicht op openbare inrichtingen
Paragraaf 1               Toezicht op horecabedrijven
Artikel 2.3.1.1.           Begripsomschrijvingen betreffende horeca
Artikel 2.3.1.2.           Misbruik van alcoholische drank
 

 
Afdeling 4               Maatregelen tegen overlast en baldadigheid
Artikel 2.4.1             Betreden gesloten woning of lokaliteit
Artikel 2.4.2             Plakken en kladden
Artikel 2.4.3             Verbod meevoeren plakgereedschap e.d.
Artikel 2.4.4             Vervoer inbrekerswerktuigen
Artikel 2.4.5             Betreden van plantsoenen e.d.
Artikel 2.4.7             Hinderlijk gedrag op of aan de weg
Artikel 2.4.7a            Skaten
Artikel 2.4.8             Hinderlijk drankgebruik
Artikel 2.4.9             Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen
Artikel 2.4.10            Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten
Artikel 2.4.11            Neerzetten van fietsen e.d.
Artikel 2.4.12            Overlast van fiets of bromfiets op markt- en kermisterrein e.d.
Artikel 2.4.13            Bespieden van personen
Artikel 2.4.14            Bewakingsapparatuur
Artikel 2.4.17            Loslopende honden
Artikel 2.4.18            Verontreiniging door honden
Artikel 2.4.18a           Uitwerpselen van rij- en trekdieren
Artikel 2.4.19            Gevaarlijke honden
Artikel 2.4.19a          Hinder door dieren
Artikel 2.4.20            Houden van hinderlijke of schadelijke dieren
Artikel 2.4.21            Nachtvissen
Artikel 2.4.21a          Wilde dieren

Artikel 2.4.22            Loslopend vee en rij- en trekdieren
Artikel 2.4.24            Bijen
Afdeling 6                 Vuurwerk
Artikel 2.6.1              Begripsomschrijvingen
Artikel 2.6.2              Afleveren van vuurwerk
Artikel 2.6.3              Bezigen van vuurwerk
Artikel 2.6A.1            Begripsomschrijvingen carbidschieten
Artikel 2.6A.2            Verbod carbidschieten
Artikel 2.6A.3            Vrijstelling verbod
Artikel 2.6A.4            Bij zich hebben van carbid
Artikel 2.6A.5            Aanwijzing gebieden zonder vrijstelling
Artikel 2.6A.6            Ontheffing
Artikel 2.6A.7            Toepasselijkheid

Afdeling 7                 Drugsoverlast
Artikel 2.7.1              Drugshandel op straat
Artikel 2.7.2              Verzamelingen van personen in verband met drugs
Artikel 2.7.3              Openlijk drugsgebruik
Artikel 2.7.4              Weggooien van spuiten e.d.
Afdeling 8                Bestuurlijke ophouding
Artikel 2.8.1              Bestuurlijke ophouding
Afdeling 9                Veiligheidsrisicogebieden
Artikel 2.9.1.             Veiligheidsrisicogebieden
Hoofdstuk 3              Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.
    Veelal opgenomen in de Verordening op de Prostitutie-inrichtingen zie
    onder prostitutie
Hoofdstuk 4               Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk
                               aanzien van de gemeente

Afdeling 1                 Geluid- en lichthinder
Artikel 4.1.1              Begripsomschrijvingen festiviteit
Artikel 4.1.2              Aanwijzing collectieve festiviteiten
Artikel 4.1.3              Kennisgeving incidentele festiviteiten
Artikel 4.1.4              Verboden incidentele festiviteiten
Artikel 4.1.5              Overige geluidhinder
Afdeling 2                 Afvalstoffen
Afdeling 4                 Bodem-, weg en milieuverontreiniging
Artikel 4.4.5              Straatvegen
Artikel 4.4.6              Natuurlijke behoefte doen
Artikel 4.4.8              Toestand van sloten en andere wateren en niet‑openbare riolen en putten
                              buiten gebouwen
Afdeling 5                 Het bewaren van houtopstanden
                              Opgenomen in de Bomenverordening.
Afdeling 6                 Bescherming van flora en fauna
Artikel 4.6.1              Bescherming groenvoorzieningen
Artikel 4.6.2              Beschermde planten; hout sprokkelen
Afdeling 7                 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast
Artikel 4.7.1              Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.
Artikel 4.7.2              Vergunningsplicht handelsreclame.
Artikel 4.7.3              Eisen aan niet vergunningsplichtige handelsreclame
Hoofdstuk 5              Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente
Afdeling 1                 Parkeerexcessen
Artikel 5.1.1              Begripsomschrijvingen
Artikel 5.1.2              Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.
Artikel 5.1.2a            Te koop aanbieden van voertuigen
Artikel 5.1.3              Defecte voertuigen
Artikel 5.1.4              Voertuigwrakken
Artikel 5.1.5              Caravans e.d.
Artikel 5.1.6              Parkeren van reclamevoertuigen
Artikel 5.1.7              Parkeren van grote voertuigen
Artikel 5.1.8              Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen
Artikel 5.1.9              Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen
Artikel 5.1.10            Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen
Artikel 5.1.11            Overlast van fiets of bromfiets
Artikel 5.1.12            Onbeheerd achterlaten van fiets of bromfiets
Afdeling 2                 Collecteren, venten, standplaatsen en snuffelmarkten
Artikel 5.2.1              Inzameling van geld of goederen
Artikel 5.2.2              Venten e.d.
Artikel 5.2.3              Standplaatsen
Artikel 5.2.4              Snuffelmarkten e.d.
Afdeling 3                 Openbaar water
                              Veelal opgenomen in een Havenverordening. Gemeenten zonder
                              openbaar vaarwater hebben deze bepalingen niet of slecht enkele artikelen.
Afdeling 4                 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden
Artikel 5.4.1               Crossterreinen
Artikel 5.4.2               Beperking verkeer in natuurgebieden
Afdeling 5                 Verbod vuur te stoken
Artikel 5.5.1               Verbranden afvalstoffen
Afdeling 6                 Verstrooiing van as
Artikel 5.6.1               Begripsomschrijving
Artikel 5.6.2               Verboden plaatsen
Artikel 5.6.3               Hinder of overlast
Afdeling 7                 Straatnaamborden, huisnummers e.d.
Artikel 5.7.1               Gedoogplicht aanduidingen
Artikel 5.7.2               Verwijdering e.d. aanduidingen 
Afdeling 8                 Gemeentewapen
Artikel 5.8.1               Gemeentewapen
Hoofdstuk 6               Straf-, overgangs- en slotbepalingen
Artikel 6.1                  Strafbepaling
Artikel 6.2                  Toezichthouders
Artikel 6.3.a               Binnentreden woningen ter uitvoering van noodverordeningen
Artikel 6.3                  Binnentreden woningen
Artikel 6.4                  Inwerkingtreding
Artikel 6.5                  Overgangsbepaling

Artikel 6.6                  Citeertitel

                                                                  U ZIET ER ZIJN ZEER VEEL REGELS

            U ZIET TEVENS DAT DE POLITIE EN GEMEENTE ER MAAR EEN BEPERKT AANTAL
                                                 DAADWERKELIJK HANDHAVEN

            WILLEKEUR EN RECHTSONZEKERHEID VOOR DE BURGER LIGGEN HIER OP DE LOER

           ZIJN ER PROBLEMEN MET HANDHAVEN OF NIET HANDHAVEN WILT U UITLEG MAIL:

                                                                          INFO@JEEJAR.NL

 

 

 

 

HOME
GEMEENTEN
HORECA
UWV
BURGER
ONDERNEMER
APVOVERHEIDBIBOB
PROSTITUTIE
VERDOVENDE MIDDELEN
CAMERATOEZICHT
MARKTVERORDENING
KANSSPELEN
BESTUURLIJKE BOETE
OMGEVINGSVERGUNNINGRAMPEN/CALAMITEITENAlGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 februari 2006

Verdiepte spoor
De minister van verkeer en waterstaat heeft het startsein gegeven voor de aanleg van het verdiepte spoor in Almelo. Er zal in eerste instantie een noodspoor worden aangelegd naast de huidige spoorbaan. JeeJar adviseert de bewoners die geconfronteerd worden met dit hulpspoor naast hun woning om nu een bouwtechnisch rapport van hun woning te laten

29 januari 2006
Rechtbank Almelo, sector bestuursrecht vernietigend over beslissing van de burgemeester van Almelo om voetbalsupporters bestuurlijk op te houden.
De rechtbank heeft geen half werk gemaakt met haar uitspraak. Bijna achttien kantjes had de rechtbank nodig om haar oordeel te vellen. Rechtmatigheid en doelmatig zijn getoetst, zelf het feitelijk handelen betreffende het bestuurlijk ophouden van de supporters. Alle deze onderdelen werden door de rechtbank gewogen en te licht bevonden.

Klik hier voor de letterlijke tekst van de uitspraak van de Rechtbank, sector Bestuursrecht
De uitspraak

 maken om later bij schade aan de woning met recht een claim tegen de gemeente te kunnen indienen. Maak ook foto's van uw huis, zowel binnen als buiten.
Neem nu actie anders bent u te laat.

Bel JeeJar, ook wij kunnen u helpen, zodat uw belangen beschermd zijn.

14 februari 2006
Vloedbeltlaan
De burgemeester heeft besloten om de kwestie van de zich misdragende bewoonster bij de psychiatrie neer te leggen om te kijken of zij gedwongen kan worden opgenomen. Dit wordt dan de tweede keer om via deze weg een oplossing te vinden. Volgens de gemeentelijke veiligheidscoördinator zou thans sprake zijn van een grotere kans tot gedwongen opname gelet op de onrust in de straat. Het is maar de vraag of de psychiatrie zich zal laten leiden door de al jaren lang slepende kwestie in deze straat. De burgemeester heeft duidelijk niet gekozen om zelf maatregelen te nemen. Een eerdere "volksopstand" waarbij een burgemeesters niet adequaat is opgetreden heeft al geleid tot het aftreden van die burgemeester.
De vraag komt naar voren wat de burgemeester gaat doen als mevrouw niet gedwongen kan worden opgenomen.
12 februari 2006
Bewoners Vloedbeltlaan protesteren.

De bewoners van de Vloedbeltlaan hebben bij hun protest TV Oost ingeschakeld. Het protest is gericht tegen een medebewoonster van deze straat, die de bewoners al jaren lang terroriseert. Zoals de bewoners van de straat hebben aangegeven heeft er twee jaar geleden al een gesprek met de politie plaatsgevonden met betrekking tot de problematiek en is daarvan door de politie een verslag gemaakt. De politie heeft er blijkbaar niets mee gedaan. De veiligheidscoördinator van de gemeente heeft ondertussen contact opgenomen met de bewoners van de Vloedbeltlaan. Er is een gesprek met de burgemeester toegezegd op maandag 13 februari 2006.
Hierbij zou aan de orde kunnen komen of de burgemeester kennis heeft van het eerder door de politie opgestelde verslag en wat de politie de afgelopen jaren met de klachten heeft gedaan en of er sprake is van enige registratie zodat er een behoorlijk rapport kan worden opgesteld waaruit kan blijken dat er sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde.

Als oplossing wordt hierbij verwezen naar artikel 174a van de Gemeentewet. Dit artikel is eigenlijk geschreven om drugsoverlast tegen de gaan. Een aantal burgemeesters in Nederland hebben dit artikel met succes toegepast om onderhavige soort problemen op te lossen en personen te dwingen hun huis te verlaten. Hierbij moet de burgemeester dan wel te zorgen voor vervangende woonruimte.
De burgemeester zou nu de bewoonster die de overlast veroorzaakt direct kunnen aanspraken op haar gedrag onder aanzegging van een mogelijk optreden op basis van artikel 174a van de Gemeentewet. Misschien dat deze indirecte dwang er toe zal leiden dat er een einde komt aan het probleem. Mogelijk is echter ook dat de betrokken bewoonster door de druk die er op haar gelegd wordt ieder perspectief uit het oog verliest en doorslaat. Het is aan de burgemeester als hoofd van de plaatselijke politie met betrekking tot de openbare orde om hier over goede afspraken te maken met de politie zodat verdere escalatie uitblijft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEEJAR®